1. Jurisprudentie: wat houdt een ‘redelijk voorschrift’ in?

  Jurisprudentie: wat houdt een ‘redelijk voorschrift’ in?

  Tijdens ziekte heeft een werknemer recht op loon. Dat recht verliest de werknemer wanneer hij niet meewerkt aan een 'redelijk voorschrift'. De werkgever kan dan, na een waarschuwing, de loonbetaling stopzetten. Maar wat is nu precies een redelijk voorschrift?

  In een recente rechtszaak was sprake van een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. De werknemer had meerdere malen gevraagd om een mediator. De werkgever weigerde om een mediator in te schakelen, omdat zij niet erkende dat er sprake was van een conflict. Mede om deze reden kon van de werknemer niet verlangd worden dat hij bij zijn werkgever verscheen voor een gesprek en was de uitnodiging daartoe géén redelijk voorschrift.

  De rechtbank Den Haag heeft nog eens uitgelegd hoe beoordeeld wordt of sprake is van een redelijk voorschrift. De rechtbank haalt drie voorwaarden aan die uit de rechtspraak volgen:

  • Gegeven de aard van de arbeidsongeschiktheid en de stand van zaken in de re-integratie is het voorschrift gepast.
  • Aannemelijk is dat (het resultaat van) het voorschrift de re-integratie zal bevorderen.
  • Van de werknemer kan in redelijkheid worden gevergd dat hij het voorschrift opvolgt.

  Daarbij wordt ook betrokken wat de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of andere deskundige heeft geadviseerd.

  Wel redelijk

  Een voorbeeld van een redelijk voorschrift is wanneer de werkgever aan zijn werknemer voorstelt een cursus te volgen waardoor de werknemer geschoold wordt voor arbeid die in het bedrijf aanwezig is. Andere voorbeelden zijn:

  • het tekenen van een re-integratie overeenkomst;
  • het tekenen van een medische machtiging;
  • een machtiging geven om mondeling medische informatie op te vragen;
  • in gesprek gaan met de werkgever over een tweede spoor traject;
  • het meewerken aan een expertise-onderzoek op advies van de bedrijfsarts.

  Niet redelijk

  De werkgever kan niet van de werknemer verlangen dat hij een doktersattest overlegt. Dat is geen redelijk voorschrift. In sommige gevallen is ook het herhaald oproepen van de werknemer om een gesprek te voeren met de werkgever géén redelijk voorschrift. Dat bleek ook uit de recente uitspraak van de rechtbank Den Haag.

  Let op!

  Of een uitnodiging voor een gesprek een redelijk voorschrift is, hangt af van de omstandigheden. Je kunt dus niet in zijn algemeenheid zeggen dat een uitnodiging géén redelijk voorschrift is. Deze uitspraak laat zien dat de rechter bij die beoordeling alle omstandigheden meeweegt en de beoordeling dus in ieder geval anders kan uitpakken. Laat je daarom goed (juridisch) adviseren voordat je stappen neemt.

  Meer informatie

  Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je vaste casemanager van mkbasics.nl.

  De uitspraak van Rechtbank Den Haag kun je hier bekijken.

  Deel deze pagina

  Terug naar nieuwspagina