Verzuimbegeleiding bij een ongeval met regres

Op het moment dat een werknemer zich arbeidsongeschikt meldt, starten daarmee de verplichtingen die horen bij de Wet verbetering Poortwachter. Voor de Wet verbetering Poortwachter maakt het niet uit waarmee iemand is uitgevallen. Of dit nu zwangerschap, werkproblemen, privé problematiek, een ongeval op het werk of een ongeval met regres is.

Er zijn een aantal aandachtspunten tijdens de verzuimbegeleiding van een werknemer met een ongeval, waarbij mogelijk sprake kan zijn van regres.

Te denken valt aan:

  • Verhalen netto loonkosten en re-integratiekosten;
  • Erkennen van de aansprakelijkheid door de tegenpartij;
  • Bemoeienis van de verzekeraar in het verzuimdossier;
  • Geen toekenning gedifferentieerde premies op de Werkhervattingkas.

Regres en erkenning van de aansprakelijkheid

Op het moment dat er sprake is van ongeval veroorzaakt door een tegenpartij, dan kan mogelijk de schade verhaald worden op deze partij. We hebben het dan niet alleen over de schade die de werknemer lijdt, ook de netto loonkosten en re-integratiekosten van de werkgever kunnen mogelijk verhaald worden. (Burgerlijk Wetboek 6 artikel 107). Vraag daarom altijd bij de werknemer de gegevens van de tegenpartij op, zodat de tegenpartij aansprakelijk gesteld kan worden. Schakel hulp in van uw eigen verzekeraar of een letselschade bureau voor de ondersteuning bij het verhalen van de schade.

Op het moment dat de tegenpartij de aansprakelijk heeft erkent krijgt niet alleen de werknemer een schadevergoeding, maar ook de werkgever als hij de partij aansprakelijk heeft gesteld. We spreken dan ook wel over succesvol regres. Houdt u rekening met het feit dat het erg lang kan duren voordat de andere partij de aansprakelijkheid heeft erkent.

Verzekeraar tegenpartij

Gedurende het verzuimdossier kan het voorkomen dat een casemanager, arbeidsdeskundige of de schadebehandelaar van de verzekeraar contact opneemt met u of uw werknemer. Ze kunnen vragen hebben over de werkzaamheden die uitgevoerd worden, vragen naar/om een (deel)herstelmelding, vragen m.b.t. het arbeidsdeskundig onderzoek e.d. De verzekeraar heeft belang bij een herstelmelding en zal daar als het kan ook op proberen te sturen. Ook kan de werknemer of u een “finale kwijting” worden voorgesteld. Hiermee wordt de schade financieel totaal afgehandeld. Mocht een werknemer op een later moment toch nog beperkingen krijgen die een relatie hebben met het ongeval, dan kan hij geen aanspraak meer maken op een vergoeding vanuit de verzekeraar. Overleg in situaties waarbij de verzekeraar betrokken is in het dossier altijd goed moet uw casemanager.

Voorbeeld

Een werknemer heeft blijvend letsel opgelopen aan zijn voet. Het staande en lopende werk is te belastend voor hem. Hij is niet in staat om bij zijn eigen werkgever zijn eigen functie uit te oefenen. De werkgever heeft goed binnen de eigen organisatie gekeken samen met een arbeidsdeskundige. Er is een functie waar de werknemer voor zijn volledige uren in kan re-integreren. Deze functie kan structureel aangeboden worden. De verzekeraar van de tegenpartij stuurt nu aan op een herstelmelding. Want zo stellen zij, hij kan volledige uren (even los van het feit of hij hetzelfde loon krijgt bij deze functie) werken. Aangezien de werknemer de bedongen arbeid (het werk wat de werknemer deed toen hij arbeidsongeschikt werd) niet meer kan verrichten, dient de gehele 104 weken loondoorbetaling doorlopen te worden. Er vindt dan ook een WIA-beoordeling plaats. Mocht de werknemer nu geen WIA krijgen (minder dan 35% arbeidsongeschikt), maar binnen 5 jaar met dezelfde beperkingen uitvallen, dan kan hij op grond van WIA-artikel 55 vragen om een nieuwe WIA-beoordeling.

UWV en de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas

Op het moment dat de aansprakelijkheid erkent is en het komt tot een ziek uit dienstmelding en/of WIA-aanvraag, is het van belang dat ook UWV weet dat er sprake is van succesvol regres. Bij een instroom in de Ziektewet en/of WIA zal de instroomschade in de gedifferentieerde premies van deze werknemer niet toegerekend mogen worden aan de werkgever. UWV zal de schade verhalen op de tegenpartij. (ZW-artikel 52, WIA-artikel 99).

Het is daarom ook van belang om de Werkhervattingskas op dit vlak goed na te kijken. 2 jaar na de instroom in de Ziektewet en/of WIA zal een werknemer dan op de werkhervattingskas verschijnen. Maar bij regres mag dat niet. U kunt dit controleren door de gevalslijsten op te vragen bij de Belastingdienst. Houdt rekening met het feit dat een WIA maximaal 10 jaar wordt doorbelast aan een werkgever en dat u dit dan ook deze jaren goed blijft nakijken.

Meer weten?

Wil je meer informatie dit onderwerp? Neem dan contact op met je casemanager.