AD Onderzoek

Van werkgevers en werknemers wordt verwacht tijdig actie te nemen als duidelijk is dat de werknemer ten gevolge van ziekte zijn eigen werk niet meer of niet volledig kan doen. De re-integratiemogelijkheden binnen de eigen organisatie (eerste spoor) of buiten de eigen organisatie (tweede spoor) dienen onderzocht te worden. 

De arbeidsdeskundige adviseert bij de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim en kijkt naar de mogelijkheden voor de uitgevallen medewerker om te re-integreren met als doel langdurige uitval te beperken. De arbeidsdeskundige kan voor werknemer en werkgever een rapportage opstellen waarin een heldere onderbouwing van het onderzoek beschreven staat. Dit arbeidsdeskundig onderzoek maakt ook onderdeel uit van het re-integratieverslag.

Doelgroep:

  • Medewerkers die in toenemende mate problemen ervaren in de uitvoering van hun eigen werk, maar wel helder willen hebben hoe ze eventueel verzuim willen voorkomen door na te denken over mogelijke aanpassingen in het werk en/of voorzieningen
  • Iedere medewerker die ten gevolge van ziekte en/of gebrek zijn eigen werk niet meer duurzaam of slechts beperkt kan uitvoeren.

Uitvoering:

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het UWV door ervaren arbeidsdeskundigen.

Elk arbeidsdeskundig onderzoek is maatwerk, waarbij de arbeidsdeskundige het gesprek aangaat met werkgever en werknemer en indien nodig ook de werkplek bezoekt. De aanmelding loopt veelal via en in overleg met de bedrijfsarts, die in overleg met de werknemer een functionele mogelijkheden lijst (FML) opstelt. Op basis hiervan maakt de arbeidsdeskundige een vertaalslag van medische beperkingen naar arbeidsmogelijkheden.

De specifieke vraagstelling voor dit onderzoek, wordt in samenspreek met bedrijfsarts, werkgever en werknemer bepaald en door de arbeidsdeskundige als uitgangspunt gehanteerd. Zowel werkgever als werknemer worden in de gelegenheid gesteld hun visie op de toekomst te geven met betrekking tot re-integratie.
Hierna wordt er door de arbeidsdeskundige een arbeidsdeskundig rapport opgesteld, bedrijfsarts, werkgever en werknemer ontvangen hier een afschrift van.

Resultaat:

  • Zicht op de arbeidsmogelijkheden van de werknemer
  • Uitspraak over de arbeidsgeschiktheid voor de eigen functie
  • Uitspraak over de mogelijkheden van passende en duurzame arbeid in de eigen organisatie
  • Uitspraak over de re-integratie mogelijkheden, in eerste dan wel tweede spoor
  • Duidelijk re-integratieadvies
  • Dossierstuk voor het re-integratieverslag dat voldoet aan de toetsingsnormen van het UWV

 Neem voor meer informatie contact op met jouw casemanager.