Sluit snel en eenvoudig onze arbodienstverlening af.

Tijdsduur

Het invullen van de benodigde stappen duurt ongeveer 10 minuten.

Dit heb je nodig

Dit heb je nodig om direct online te kunnen afsluiten:

 1. Aantal medewerkers
 2. Bedrijfsgegevens
 3. Gegevens belastingdienst / KvK / verzekeraar
 4. Instemming van de OR / personeelsvertegenwoordiging.

Vul je gegevens in

* Als je meerdere bedrijven wilt aansluiten, dien je voor elk bedrijf apart een contract af te sluiten.

* Indien je deze informatie niet direct beschikbaar hebt rekenen wij met een gemiddelde loonsom van 37.000 euro bruto per jaar incl. 8% vakantiegeld.

Wijzig snel en eenvoudig je huidige arbodienstverlening.

Tijdsduur

Het invullen van de benodigde stappen duurt ongeveer 10 minuten.

Dit heb je nodig

Dit heb je nodig om direct online te kunnen wijzigen:

 1. Huidige contract
 2. Bedrijfsgegevens
 3. Gegevens belastingdienst / KvK / verzekeraar
 4. Instemming van de OR / personeelsvertegenwoordiging
 5. Huidig verzuimpercentage

Vul je gegevens in

* Indien je deze informatie niet direct beschikbaar hebt rekenen wij met een gemiddelde loonsom van 37.000 euro bruto per jaar incl. 8% vakantiegeld.

Mkbasics.nl biedt je, o.b.v. jouw voorkeuren, de volgende 6 abonnementsvormen aan:

Casemanagement

Basis

Alles goed geregeld
vanaf dag 1

 • Verzuimbegeleiding in de eerste 2 weken inbegrepen
 • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
 • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
 • 100% Arbowet-proof
 • Grip op je verzuimkosten
 • Begeleiding nieuwe Ziektewet & WGA op basis van verrichtingen
 • Een vast aanspreekpunt:
  De casemanager
 • 0
  per werknemer per jaar

  +

  Verzuim Ziektewet & WIA Basis

  0
  per werknemer per jaar

 • Selecteer aanpak

  Aanpak geselecteerd

 • Meer weten over deze aanpak
Casemanagement

Extra

Alles goed geregeld
vanaf dag 1

 • Verzuimbegeleiding in de eerste 6 weken inbegrepen
 • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
 • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
 • 100% Arbowet-proof
 • Grip op je verzuimkosten
 • Begeleiding nieuwe Ziektewet & WGA op basis van verrichtingen
 • Een vast aanspreekpunt:
  De casemanager
 • 0
  per werknemer per jaar

  +

  Verzuim Ziektewet & WIA Basis

  0
  per werknemer per jaar

 • Selecteer aanpak

  Aanpak geselecteerd

 • Meer weten over deze aanpak
Casemanagement

Compleet

Alles goed geregeld
vanaf dag 1

 • Verzuimbegeleiding in de eerste 2 jaar inbegrepen
 • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
 • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
 • 100% Arbowet-proof
 • Grip op je verzuimkosten
 • Begeleiding nieuwe Ziektewet & WGA op basis van verrichtingen
 • Een vast aanspreekpunt:
  De casemanager
 • Financiele zekerheid
 • 0
  per werknemer per jaar

  +

  Verzuim Ziektewet & WIA Basis

  0
  per werknemer per jaar

 • Selecteer aanpak

  Aanpak geselecteerd

 • Meer weten over deze aanpak
Casemanagement

Ontzorging verrichtingen

Alles goed geregeld
vanaf dag 1

 • Laag aansluittarief en betalen per activiteit
 • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
 • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
 • 100% Arbowet-proof
 • Grip op je verzuimkosten
 • Begeleiding nieuwe Ziektewet & WGA op basis van verrichtingen
 • Een vast aanspreekpunt:
  De casemanager
 • 0
  per werknemer per jaar

  +

  Verzuim Ziektewet & WIA Basis

  0
  per werknemer per jaar

 • Selecteer aanpak

  Aanpak geselecteerd

 • Meer weten over deze aanpak
Casemanagement

Eigen regie

 • Telefonisch overleg in week 3 inbegrepen
 • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
 • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
 • 100% Arbowet-Proof
 • Grip op je verzuimkosten
 • Begeleiding nieuwe Ziektewet & WGA op basis van verrichtingen
 • Een vast aanspreekpunt:
  De casemanager
 • Eerste drie weken van verzuim regie in eigen beheer
 • 0
  per werknemer per jaar

  +

  Verzuim Ziektewet & WIA Basis

  0
  per werknemer per jaar

 • Selecteer aanpak

  Aanpak geselecteerd

 • Meer weten over deze aanpak
Casemanagement

Eigen regie

Verrichtingen
vanaf dag 21

 • Laag aansluittarief en betalen per activiteit
 • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
 • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
 • 100% Arbowet-proof
 • Grip op je verzuimkosten
 • Begeleiding nieuwe Ziektewet & WGA op basis van verrichtingen
 • Een vast aanspreekpunt:
  De casemanager
 • Eerste drie weken van verzuim regie in eigen beheer
 • 0
  per werknemer per jaar

  +

  Verzuim Ziektewet & WIA Basis

  0
  per werknemer per jaar

 • Selecteer aanpak

  Aanpak geselecteerd

 • Meer weten over deze aanpak

Om een abonnement af te sluiten hebben wij nog enkele bedrijfs- en contactgegevens van je nodig:

Bedrijfsgegevens


U ontvangt onze facturen met werknemersspecificatie op een e-mailadres dat te herleiden is naar de afdeling personeelszaken

Bij opgave van een persoonlijk e-mailadres verzoeken wij u de P&O functie van de medewerker op te geven

Deze norm is nodig voor de juiste berekening verzuimpercentage

Vestigingsadres

Postadres

Eigenrisicodrager ZiektewetEigenrisicodrager WGA


Actuele PAGO / PMOActuele RI&E met plan van aanpak
AanstellingskeuringContactpersoon verzuim


Personeelsvertegenwoordiging


PreventiemedewerkerContactpersoon directie (optioneel)


Controleer alle gegevens en onze Algemene Voorwaarden voor je jouw aanvraag verstuurt.

Haal form data op

Abonnementsvorm


Bedrijfsgegevens

Vestigingsadres

Postadres


Eigenrisicodrager Ziektewet

Eigenrisicodrager WGA

Actuele PAGO / PMO

RI&E / Plan van aanpak

Aanstellingskeuring

Personeelsvertegenwoordiging

Contactpersoon verzuim

Preventiemedewerker

Contactpersoon directie

Artikel 1. - Definities, bijlagen en rangorde

In deze Bijzondere Voorwaarden gelden naast de in deze Bijzondere Voorwaarden opgenomen definities de definities die in de Algemene Voorwaarden mkbasics.nl zijn opgenomen. Zowel deze Bijzondere Voorwaarden als de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. De Overeenkomst kent in totaal de navolgende 5 bijlagen:

 1. Deze Bijzondere Voorwaarden (inclusief addendum);
 2. Prijslijst mkbasics.nl 2019;
 3. Casemanagement abonnement;
 4. Verzuim Ziektewet & WIA Basis abonnement;
 5. Algemene Voorwaarden mkbasics.nl.

Ingeval een bepaling uit de Overeenkomst strijdig is met een bepaling uit een bijlage, geldt de bepaling uit de Overeenkomst. Ingeval een bepaling van een bijlage strijdig is met een bepaling uit een andere bijlage, geldt de bepaling de bijlage met het laagste nummer.

Artikel 2. – Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand doordat mkbasis.nl het verzoek van Opdrachtgever om een Overeenkomst aan te gaan per e-mail aan Opdrachtgever bevestigd.

Artikel 3. - Aard en omvang van de dienstverlening

Mkbasics.nl zal aan Opdrachtgever, waaronder mede begrepen diens medewerkers en medezeggenschapsorgaan, volgens het Abonnement en het Verzuim Ziektewet & WIA Basis abonnement diensten leveren op het gebied van preventie en re-integratie, als beschreven in het onderaan deze Bijzondere Voorwaarden opgenomen addendum. In het Abonnement is het overeengekomen verzuimprotocol opgenomen en gespecificeerd welke diensten onder het door Opdrachtgever gekozen abonnement vallen en welke diensten op offertebasis of nacalculatiebasis bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het elektronisch meldsysteem Verzuimsignaal wordt beschouwd als onlosmakelijk onderdeel van de dienstverlening. Meldingen op andere wijze aangeleverd zullen tegen een meerprijs in behandeling worden genomen.

Voor reeds lopende ziektegevallen ten tijde van de ingangsdatum van de Overeenkomst, wordt door mkbasics.nl geen verantwoording genomen met betrekking tot de Wet Verbetering Poortwachter, het proces rond Verzuim Ziektewet & WIA en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten van de zieke werknemer(s) en/of de werkgever.

Inzake de medische begeleiding voor de Ziektewet zullen de diensten worden verricht door bedrijfsartsen (BIG geregistreerd) van mkbasics.nl en zullen worden uitgevoerd ten behoeve van de medische begeleiding van (ex-) werknemers van Opdrachtgever die recht hebben op ziekengeld conform artikel 29, 2e lid onderdelen a, b en c van de Ziektewet. Inzake de medische begeleiding voor de WGA zullen de diensten worden verricht door een hierin gespecialiseerd team van bedrijfsartsen (BIG geregistreerd) van mkbasics.nl.

Artikel 4. - Duur van de overeenkomst

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van en wordt telkens met dezelfde looptijd stilzwijgend verlengd. Ieder der partijen kan de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden tegen het einde van de looptijd per aangetekende brief opzeggen. U dient de aangetekende brief te sturen naar het actuele postadres van de hoofdvestiging van mkbasics.nl. Het actuele postadres van de hoofdvestiging van mkbasics.nl kunt u vinden op de website van mkbasics.nl.

Ingeval bij een looptijd een korting op de jaarlijkse aansluitkosten is verbonden, komt deze korting te vervallen op het moment dat de looptijd eindigt of met terugwerkende kracht tot aanvang van overeenkomst indien de looptijd tussentijds wordt gewijzigd naar een kortere looptijd.

Artikel 5. - Jaarlijkse aansluitkosten, tarieven en betaling

De door de Opdrachtgever verschuldigde jaarlijkse aansluitkosten per medewerker per jaar zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

De jaarlijkse aansluitkosten worden vanaf de 1e van de maand bij aanvang contract naar rato gefactureerd voor de resterende maanden van het lopende kalenderjaar en vervolgens aan het begin van ieder kalenderjaar.

Er vindt geen restitutie van de jaarlijkse aansluitkosten plaats in geval van tussentijds uit dienst gaan van medewerkers. Indien Opdrachtgever gedurende het jaar nieuwe medewerkers in dienst neemt, waarbij uitbreiding van het aantal medewerkers plaatsvindt, worden de jaarlijkse aansluitkosten bij het begin van elk kwartaal naar rato in rekening gebracht.

Het aantal medewerkers van Opdrachtgever wordt vastgesteld door middel van een door Opdrachtgever te verstrekken verzamelloonstaat als bedoeld in artikel 8.1 van de Algemene Voorwaarden. In aanvulling op dit artikel geldt dat, indien mkbasics.nl daartoe verzoekt, Opdrachtgever de verzamelloonstaat laat verstrekken door de accountant van Opdrachtgever of een derde die de administratie van Opdrachtgever controleert. Indien, na verificatie of anderszins, het werkelijk aantal medewerkers gedurende een kwartaal of maand nadelig voor mkbasics.nl blijkt af te wijken van het oorspronkelijk door Opdrachtgever aan mkbasics.nl opgegeven of door mkbasics.nl gehanteerde aantal medewerkers, dient Opdrachtgever het alsnog verschuldigde bedrag voor de desbetreffende kwartalen of maanden terstond aan mkbasics.nl te betalen.

Kosten second opinion bedrijfsarts:

 • Doorbelasting tijdsbesteding x geldend uurtarief van de uitvoerende second opinion bedrijfsarts
 • Eventueel bijkomende kosten gemaakt door de second opinion bedrijfsarts
 • Doorbelasting kosten van de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO).

De aanvullende diensten als opgenomen in het addendum op deze Bijzondere Voorwaarden en/of diensten/verrichtingen die niet vallen onder het door Opdrachtgever gekozen Abonnement zullen door mkbasics.nl op nacalculatiebasis bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de Prijslijst, tenzij is aangegeven dat deze diensten op offertebasis worden verricht. Voornoemde prijslijst wordt jaarlijks door mkbasics.nl aangepast. Facturering van de vergoeding voor de aanvullende dienstverlening, vindt maandelijks achteraf plaats.

Opleidingen, trainingen en overig advies op het gebied van arbeid en zorg vinden plaats op offertebasis en worden vooraf dan wel volgens de afspraak die partijen dienaangaande maken gefactureerd.

Tot een bedrag van € 375,00 wordt door mkbasics.nl, zonder toestemming vooraf, eventueel meerwerk ten behoeve van re-integratie, zoals omschreven in artikel 4.4. de Algemene Voorwaarden uitgevoerd.

Alle bedragen zijn exclusief BTW en dienen, zonder dat verrekening of opschorting mogelijk is, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Artikel 6. - Klachtenprocedure

Op klachten van zowel medewerkers van Opdrachtgever als van Opdrachtgever ter zake de dienstverlening van mkbasics.nl is de meest recente klachtenprocedure van mkbasics.nl van toepassing. De klachtenregeling is nader beschreven in het addendum op deze Bijzondere Voorwaarden en de klachtenbrochure wordt op verzoek kosteloos verstrekt.

Artikel 7. - Slotbepalingen

Opdrachtgever verklaart dat, voor zover wettelijk verplicht, het medezeggenschapsorgaan van Opdrachtgever de vereiste instemming ter zake heeft verleend, alsmede dat met het medezeggenschapsorgaan overleg is gevoerd over het plan van aanpak arbobeleid.

Artikel 6:227a lid 1 (eisen totstandkoming overeenkomst elektronische weg) en 6:227c (nadere voorschriften elektronisch contracten) van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomsten die tussen partijen zijn gesloten ter zake het onderwerp van deze overeenkomst.

Addendum op de Bijzondere Voorwaarden

Mkbasics.nl heeft dit addendum opgesteld om het contract te laten voldoen aan de per 1 juli 2017 gewijzigde Arbowet. Uiteraard heeft mkbasics.nl deze wetswijziging in haar dienstverlening verwerkt. Zo weet u zeker dat u aan alle nieuwe verplichtingen voldoet.

De Arbowet verplicht u met uw arbodienstverlener om over een aantal onderwerpen schriftelijke afspraken te maken:

 • De onder paragraaf 1.1 t/m 1.5 van dit addendum beschreven diensten vormen onderdelen waarbij u zich op de grond van de wet moet laten bijstaan; dit zijn de kerntaken.
 • De onder paragraaf 1.6 t/m 1.11 van de in het addendum beschreven diensten vloeien voort uit de aan kerntaken verbonden randvoorwaarden voor een professionele beroepsuitoefening. Deze verplichtingen zijn specifiek van toepassing op de bedrijfsarts.
1.1 Verzuim- en re-integratiebegeleiding (deskundige advisering bij ziekte)

Als een werknemer door ziekte niet kan werken, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Bij de verzuimbegeleiding laten u en uw werknemers zich adviseren door een bedrijfsarts van mkbasics.nl. U kunt hierbij vertrouwen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze bedrijfsartsen wegen vanuit hun professionele deskundigheid de gezondheidsproblematiek en alle andere factoren die van belang zijn. De uitkomst van deze afweging verwerken zij in hun advies. Dit betekent ook dat de bedrijfsarts op basis van de achterliggende oorzaak van het verzuim bepaalt op welke momenten een vervolgafspraak noodzakelijk is.  En dat hij dit desgewenst kan motiveren.

U mag verwachten dat het advies u en uw werknemer helpt om effectief met elkaar in gesprek te gaan en het plan van aanpak voor de re-integratie op- of bij te stellen, onze casemanager ondersteunt u daarbij. Bij onze advisering houden we rekening met de termijnen van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent onder meer dat u bij dreigend langdurig verzuim in principe uiterlijk in week 6 een probleemanalyse (inclusief re-integratieadvies) van ons ontvangt. Verder zal de bedrijfsarts eventuele stagnatie van herstel en re-integratie signaleren. U ontvangt van hem dan advies over interventies die hij nodig acht. Tot slot zal de bedrijfsarts – voor zover nodig en alleen na toestemming van de werknemer – overleggen met de huisarts of de behandelend specialist, of informatie opvragen bij deze professionals. 

De bedrijfsartsen van mkbasics.nl handelen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de werkwijzers van de Stichting Expertise Centrum Re-integratie (STECR). Dit zijn algemeen aanvaarde gedragsregels binnen de beroepsgroep en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

De casemanagers van mkbasics.nl zijn geregistreerd en handelen volgens het beroepsprofiel en richtlijnen welke aan het beroepsprofiel van de geregistreerd casemanager is toegekend.

De belangrijkste afspraken over verzuim en re-integratie zijn vastgelegd in het door gekozen Abonnement opgenomen verzuimprotocol. Uit het Abonnement volgt tevens welke onderdelen van het verzuimprotocol onder het abonnement vallen en welke onderdelen op nacalculatie of offertebasis bij u in rekening worden gebracht.

1.2 Risico-inventarisatie & -evaluatie

In een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) legt u schriftelijk vast welke gezond- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw organisatie met zich meebrengen. Daarnaast evalueert u de risico’s: U onderzoekt hoeveel medewerkers ermee te maken hebben en hoe lang deze blootstelling duurt. Ook bekijkt u hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet. Tot slot hoort bij een RI&E altijd een plan van aanpak waarin u beschrijft:

 • Welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan;
 • wanneer en waarom u deze maatregelen neemt;
 • wie deze maatregelen uitvoert;
 • wanneer deze maatregelen het risico voldoende hebben afgedekt.

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een RI&E maken. Stelt de Inspectie SZW bij controle vast dat uw RI&E niet op orde is, dan kunt u te maken krijgen met maatregelen en zelfs een boete. Voor het uitvoeren van de RI&E kunt u één of meer gecertificeerde kerndeskundigen inschakelen, maar dit document zelf opstellen is ook mogelijk. Telt uw bedrijf meer dan 25 medewerkers, dan moet u het resultaat wel altijd laten toetsen door een gecertificeerde deskundige.

Mkbasics.nl beschikt over alle gecertificeerde kerndeskundigen die de wetgeving onderscheidt. Zij kunnen de RI&E voor u opstellen en up-to-date houden, zodat de toetsing direct is geregeld. Ook kunnen ze u begeleiden bij de uitvoering van het plan van aanpak. Daarnaast kunnen we een door u zelf uitgevoerde RI&E toetsen. Conform de wetgeving delen we de resultaten van de RI&E niet alleen met u, maar ook met uw medezeggenschapsorgaan of de belanghebbende werknemers. Ook maken we afspraken over prioriteiten in het plan van aanpak en over onze bijdragen aan een goed beleid voor gezond en veilig werken. Tenslotte is ieder bedrijf anders en het bovenstaande is dan ook geen volledige opsomming van de inhoud van de RI&E.

De RI&E is een doeltreffend veranderinstrument voor veilig en gezond werken.
1.3 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Een arbeidsgezondheidskundig onderzoek heeft tot doel met het werk samenhangende gezondheidsrisico’s op te sporen en te monitoren. Dit is noodzakelijk om zulke risico’s zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. U bent verplicht dit onderzoek aan te bieden. Voor uw werknemers is deelname altijd vrijwillig.

Volgens de wet hoort u de inhoud van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek vast te stellen in samenspraak met uw OR of personeelsvertegenwoordiging. Dit moet bij voorkeur gebeuren op basis van een gedegen analyse. Zaken die u hierbij hoort mee te wegen zijn:

 • De bevindingen uit de RI&E, de verzuimbegeleiding en het arbeidsomstandighedenspreekuur;
 • specifieke organisatiekenmerken (bijvoorbeeld leeftijdsopbouw en risicovolle functies).

Bij mkbasics.nl bestaat het onderzoek in ieder geval uit een vragenlijst en een medisch onderzoek. We brengen na afloop meerdere adviezen uit. Hierbij maken we onderscheid tussen het niveau van de individuele werknemer, dat van groepen vergelijkbare werknemers en dat van de werkgever en de OR of personeelsvertegenwoordiging.

Als u wilt, kunnen we het arbeidsgezondheidskundig onderzoek aanvullen met persoonsgebonden onderzoek naar riskante leefgewoonten. Denk bijvoorbeeld aan onvoldoende beweging, roken, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding en te weinig ontspanning. Al deze factoren kunnen gezondheidsrisico’s opleveren die ingrijpende consequenties hebben voor het functioneren van werknemers.

1.4 Aanstellingskeuringen

Ook als u veel aandacht besteedt aan optimale werkomstandigheden, kan er soms méér nodig zijn om gezondheidsschade bij een werknemer, diens collega’s of derden te voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een functie specifieke eisen stelt aan de gezondheid en vermogens van de werknemer. Het kan dan noodzakelijk zijn om een aanstellingskeuring uit te voeren. Zo’n keuring is uitsluitend toegestaan als de functie inderdaad bijzondere eisen oplevert op het punt van medische geschiktheid. Alleen een gecertificeerde bedrijfsarts mag de keuring uitvoeren.

Bij de keuring mag de bedrijfsarts alleen zaken onderzoeken die daadwerkelijk van belang zijn om het risico op gezondheidsschade te beoordelen. Verder mag u de keuring niet gebruiken als selectie-instrument: u hoort dit middel pas in te zetten als uw keuze voor een kandidaat al vaststaat. Het doel van de keuring hoort het voorkomen van gezondheidsschade te zijn; bij de werknemer zelf en/of bij anderen. Dus niet het beperken van het risico op uitval van de werknemer in de toekomst. 

Mkbasics.nl helpt u graag om aan deze wettelijke regels te voldoen. Voordat we een aanstellingskeuring uitvoeren, gaan we na of deze wel is toegestaan en zo ja, waar de keuring uit zou moeten bestaan. Hiervoor beoordelen we de functie volgens de Leidraad Aanstellingskeuringen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Voor het uitvoeren van de keuring schakelen we een bedrijfsarts in en een doktersassistent. Het onderzoek bestaat in de meeste gevallen uit een vragenlijst en een medisch onderzoek. Bij enkele zware functies vullen we dit aan met bijvoorbeeld een inspanningsonderzoek.

1.5 Arbeidsomstandighedenspreekuur

De wet verwacht van werknemers dat zij zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor hun duurzame inzetbaarheid. Zij horen zich actief op te stellen bij de bewaking van hun eigen gezondheid, ontwikkeling, scholing en mobiliteit. Hier hoort ook bij dat een werknemer waar nodig de bedrijfsarts raadpleegt over gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Als werkgever moet u werknemers hiertoe de gelegenheid geven door een arbeidsomstandighedenspreekuur aan te bieden. De wet bepaalt verder dat er een doeltreffende toegang moet zijn tot de bedrijfsarts.

De bedoeling van het arbeidsomstandighedenspreekuur is dat werknemers naar eigen inzicht en behoefte de bedrijfsarts kunnen raadplegen.

Toestemming van de werkgever is niet nodig en als de werknemer daar behoefte aan heeft, moet het contact anoniem kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat u niet te horen krijgt dat een consult heeft plaatsgevonden of wat de aanleiding ervoor was. Ook hoort u geen uitkomsten te ontvangen die zijn te herleiden tot individuele personen. Het spreekuur staat open voor alle medewerkers binnen uw organisatie. Plaats en tijdstip van het spreekuur mogen geen onnodige drempels opleveren.

Mkbasics.nl gelooft in de preventieve werking van dit arbeidsomstandighedenspreekuur bij de bedrijfsarts. Het kan een waardevolle bijdrage leveren aan de inzetbaarheid van uw medewerkers, nu en in de toekomst. Volgens de wet heeft u de verantwoordelijkheid om uw werknemers op de hoogte te stellen van het doel van het arbeidsomstandighedenspreekuur en hen in de gelegenheid te stellen het te bezoeken. We bevelen aan om uw medewerkers regelmatig over deze toegang tot de bedrijfsarts te informeren. Duurzame inzetbaarheid vraagt immers om voortdurende aandacht van alle betrokkenen. Uiteraard houden we ons bij de uitvoering van het spreekuur aan alle wettelijke regels. Uitkomsten die we met u delen zijn niet herleidbaar tot individuele medewerkers. Ook de factuur die u van ons ontvangt, bevat geen informatie over wie het spreekuur heeft bezocht.

1.6 Bezoek werkplek

Om zijn werk goed te kunnen doen, moet een bedrijfsarts de mogelijkheid hebben om iedere werkplek te bezoeken. Alleen zo kan hij immers een goede indruk krijgen van de werkomstandigheden. Ook is dit de enige manier om voldoende op de hoogte te zijn én te blijven van de aanwezige gezondheids- en veiligheidsrisico’s.

Mkbasics.nl informeert u vooraf over de reden van een werkplekbezoek voor zover dat kan zonder de privacy rechten van de werknemer te schenden. Daarnaast geeft de bedrijfsarts achteraf, in zijn jaarverslag (optioneel, met in acht name van anonimiteit en herleidbaarheid van gegevens), een overzicht van door hem uitgevoerde bezoeken, de redenen die hiervoor waren en eventueel de adviezen die eruit zijn voortgekomen. Waar de bedrijfsarts dit op basis van zijn professionaliteit nodig acht, kan hij een andere deskundige vragen om de werkplek te bezoeken of u adviseren om zo’n bezoek te laten uitvoeren.

Het werkplekbezoek is met nadruk géén werkplekonderzoek. Dit laatste instrument heeft tot doel om een werkplek te onderzoeken en te rapporteren over de gezond- en veiligheidsfactoren ter plaatse, bijvoorbeeld op ergonomisch gebied. Mkbasics.nl voert zo’n onderzoek uitsluitend uit op indicatie.

1.7 Second opinion

De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer de bedrijfsarts kan verzoeken om een second opinion van een andere bedrijfsarts die niet werkzaam is bij mkbasics.nl, indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. Het gaat dan om adviezen in het kader van de verzuimbegeleiding bij ziekte, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek of het arbeidsomstandighedenspreekuur.

Ingeval de werknemer om een second opinion verzoekt, schakelt de eerste bedrijfsarts zo spoedig mogelijk een second opinion bedrijfsarts in, tenzij zwaarwegende argumenten zich hiertegen verzetten. Deze zwaarwegende argumenten worden door de eerste bedrijfsarts gemotiveerd aan de werknemer meegedeeld.

De werknemer kan voor de second opinion kiezen uit de bedrijfsartsen die zelfstandig of namens een arbodienst zijn aangesloten bij de Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO). Voor meer informatie en de actuele lijst van de aan de LPBSO deelnemende bedrijfsartsen en arbodiensten verwijzen wij u naar www.bedrijfsartsensecondopinion.nl. Deze website en het overzicht worden regelmatig door de LPBSO bijgewerkt.

De eerste bedrijfsarts verstrekt alle relevante en beschikbare informatie over de omstandigheden in het bedrijf aan de second opinion bedrijfsarts. Indien de werknemer daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming geeft, wordt ook alle relevante en beschikbare informatie aangaande de werknemer (zoals bedoeld in het Arbobesluit) aan de second opinion bedrijfsarts doorgezonden. De werknemer dient zijn uitdrukkelijke toestemming te geven aan de second opinion bedrijfsarts voor het doorsturen van diens advies aan de eerste bedrijfsarts. De eerste bedrijfsarts maakt vervolgens gemotiveerd kenbaar aan de werknemer of hij het advies niet, gedeeltelijk of geheel overneemt.

Ingeval na de second opinion verdere begeleiding van toepassing is, wordt de begeleiding hervat door de eerste bedrijfsarts. Indien de eerste bedrijfsarts beschikt over het advies van de second opinion bedrijfsarts, en de werknemer van mening is dat de bedrijfsarts onvoldoende rekening houdt met dit advies, geeft hij dit aan bij de eerste bedrijfsarts. Deze kan dan de begeleiding overdragen aan een andere bedrijfsarts van mkbasics.nl. Indien de eerste bedrijfsarts hiertoe niet besluit, kan de werknemer dit bij de werkgever aankaarten en/of gebruik maken van onze klachtenprocedure.

1.8 Afhandeling klachten over de bedrijfsarts

U kunt bij mkbasics.nl rekenen op een goede kwaliteit van dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat er iets niet naar tevredenheid verloopt. Daarom hanteren we een klachtenregeling, zodat we uw klacht direct kunnen behandelen. Deze regeling voldoet aan de wettelijke eisen. Hieronder staan de belangrijkste punten van deze klachtenregeling. Klachten over de dienstverlening van mkbasics.nl kunnen eenvoudig via onze website ingediend worden. Mkbasics.nl registreert de klacht direct en degene die de klacht indient, ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

De klacht wordt binnen drie weken na ontvangst onderzocht door een ander dan de persoon tegen wie de klacht is ingediend. De klachtbehandelaar houdt de klager op de hoogte van de voortgang en past hoor en wederhoor toe en komt tot een weloverwogen oordeel. Indien nodig, zorgt de klachtbehandelaar voor passende maatregelen en informeert de klager over de termijn waarbinnen deze maatregelen worden gerealiseerd.

Komen de klager en de klachtbehandelaar samen niet tot een oplossing, dan kan de klager zich wenden tot de landelijke klachtbehandelaar van mkbasics.nl. De landelijke klachtbehandelaar nodigt de klager uit om de klacht toe te lichten en benadert vervolgens de betrokken medewerkers van mkbasics.nl om hun verhaal te horen. De landelijke klachtbehandelaar verstuurt de bevindingen in een verslag naar de klager en overige betrokkenen. Indien in het verslag adviezen worden gegeven over te nemen maatregelen worden de landelijke klachtbehandelaar en de kwaliteitscontroller geïnformeerd door de klachtbehandelaar over de termijn waarbinnen deze maatregelen worden gerealiseerd. Voor de klager staat na de klachtenprocedure van mkbasics.nl nog de weg open naar de Geschillencommissie Arbodiensten van de branchevereniging OVAL.

De kwaliteitscontroller en landelijke klachtbehandelaar van mkbasics.nl analyseren elk half jaar de binnengekomen klachten en de genomen maatregelen plus de eventuele suggesties voor verbetering van de dienstverlening.

Klachten arbeidsomstandighedenspreekuur en arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Voor klachten over het arbeidsomstandighedenspreekuur en het arbeidsgezondheidskundig onderzoek is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing. Dit geldt alleen als de klacht betrekking heeft op een bedrijfsarts. Andere deskundigen zijn uitgezonderd van deze klachtenregeling; voor hen geldt de algemene klachtenregeling van mkbasics.nl. Indien de Wkkgz van toepassing is, worden klachten over het arbeidsomstandighedenspreekuur en het arbeidsgezondheidskundig onderzoek afgehandeld in overeenstemming met het nog definitief vast te stellen Klachtenreglement van branchevereniging OVAL of opvolgend klachtenreglement.

1.9 Overleg met preventiemedewerker(s) en ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers

De wet schrijft niet alleen voor dat werkgever en arbodienstverlener(s) samenwerken bij de zorg voor gezond en veilig werken. Een dergelijke samenwerking moet ook plaatsvinden met andere partijen die binnen een onderneming zorgtaken hebben op dit terrein. Het gaat dan concreet om preventiemedewerkers en de OR of personeelsvertegenwoordiging. Is er geen medezeggenschapsorgaan, dan gaat het in plaats hiervan om de belanghebbende werknemers. Al deze partijen moeten regelmatig kunnen overleggen met de arbodienst of met de vrijgevestigde deskundigen die de werkgever ondersteunen op het gebied van gezond en veilig werken. Als werkgever moet u hen hiervoor de gelegenheid bieden.

Mkbasics.nl hecht grote waarde aan de betrokkenheid van alle partijen binnen uw organisatie die kunnen bijdragen aan gezond en veilig werk.

We vinden het daarom niet alleen vanzelfsprekend om onze medewerking te verlenen aan overleg, maar ook om hier actief aan bij te dragen. U kunt erop rekenen dat de bedrijfsarts zowel de preventiemedewerker(s) als de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers in uw organisatie zo mogelijk jaarlijks uitnodigt voor overleg. In dit overleg bespreekt hij de stand van zaken bij de werkomstandigheden en het beleid voor gezond en veilig werken. Daarnaast is er natuurlijk altijd tussendoor gelegenheid om uw preventiemedewerker(s) en medezeggenschapsorgaan of belanghebbende werknemers bij te staan en te adviseren. De bedrijfsarts neemt in zijn jaarverslag (optioneel) een overzicht op van de contacten en bezoeken, en van de adviezen die hieruit zijn voortgekomen.

1.10 Beroepsziekten

Gezondheidsklachten of ziekten die (hoofdzakelijk) het gevolg zijn van de omstandigheden op het werk, worden beroepsziekten genoemd. Bij het voorkomen, signaleren en – waar mogelijk – behandelen van beroepsziekten is volgens de wet een centrale rol weggelegd voor de bedrijfsarts. Als deze professional een beroepsziekte constateert, heeft hij de wettelijke plicht dit te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

De bedrijfsarts overweegt bij informatie verkregen uit een verzuim- of arbeidsomstandigheden-spreekuur of arbeidsgezondheidskundig onderzoek of er sprake kan zijn van een beroepsziekte. Zo nodig voert hij daarvoor nader onderzoek uit, zoals een werkplekbezoek. Op basis van de verkregen informatie onderzoekt de bedrijfsarts volgens de door de NCvB ontworpen methodiek en richtlijnen of er sprake is van een beroepsziekte. In dat geval wordt een digitale melding gedaan via de site van de NCvB.

Vanzelfsprekend leven alle bedrijfsartsen van mkbasics.nl hun wettelijke verplichtingen rond de melding van beroepsziekten zorgvuldig na.

Daarnaast mag u ervan uitgaan dat de bedrijfsartsen van mkbasics.nl waar mogelijk preventieve adviezen geven. Met het oog op de privacy rechten van werknemers maken onze bedrijfsartsen hierbij onderscheid tussen adviezen op individueel en groeps- of bedrijfsniveau. Dit doen zij ook in hun jaarverslag (optioneel), dat een overzicht bevat van gegeven adviezen.

Het melden van bedrijfsongevallen is volgens de Arbowet een taak van de werkgever. De werkgever zal de bedrijfsarts of een kerndeskundige inschakelen voor de analyse van dit bedrijfsongeval.

1.11 Preventief advies

De bedrijfsarts heeft volgens de wet niet alleen een adviserende rol bij verzuim en re-integratie. Het is de bedoeling dat hij ook adviseert over preventieve maatregelen binnen het beleid voor gezond en veilig werken. Het ligt voor de hand dat hij hierbij de informatie benut die hij krijgt uit het verzuim- en het arbeidsomstandighedenspreekuur, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), arbeidsgezondheidskundig onderzoek en werkplekbezoeken.

Onze bedrijfsartsen benutten al deze bronnen om informatie te verzamelen. De bevindingen bespreken ze met u en/of uw preventiemedewerker(s). Om te garanderen dat we samen met u optimale preventieve bedrijfsgezondheidszorg realiseren, vragen we u om aan de bedrijfsarts alle informatie ter beschikking te stellen die hij nodig heeft. Het gaat dan om alles wat u doet op het gebied van preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid. Zo vaak als u of de bedrijfsarts dit nodig acht, vindt er overleg plaats. De bedrijfsarts neemt de preventieve adviezen die hij op groeps- of bedrijfsniveau geeft op in zijn jaarverslag (indien van toepassing). De OR of personeelsvertegenwoordiging, die in uw organisatie actief is, ontvangt een exemplaar van dit verslag.

De bedrijfsarts geeft waar nodig en zinvol ook preventief advies aan individuele werknemers. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren naar aanleiding van een verzuimtraject, arbeidsgezondheidskundig onderzoek of vragen tijdens het arbeidsomstandighedenspreekuur. Met het oog op de privacy rechten van werknemers is het niet toegestaan dat de bedrijfsarts deze adviezen met u deelt.

Klik hier voor de prijslijst van mkbasics.nl.
Klik hier voor de specifieke inhoud van je gekozen abonnement.
Klik hier voor de specifieke inhoud van het abonnement Verzuim Ziektewet & WIA Basis.
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van mkbasics.nl.