Sluit snel en eenvoudig onze arbodienstverlening af.

Tijdsduur

Het invullen van de benodigde stappen duurt ongeveer 10 minuten.

Dit heb je nodig

Dit heb je nodig om direct online te kunnen afsluiten:

 1. Aantal medewerkers
 2. Bedrijfsgegevens
 3. Gegevens belastingdienst / KvK / verzekeraar
 4. Instemming van de OR / personeelsvertegenwoordiging.

Vul je gegevens in

* Als je meerdere bedrijven wilt aansluiten, dien je voor elk bedrijf apart een contract af te sluiten.

Wijzig snel en eenvoudig je huidige arbodienstverlening.

Tijdsduur

Het invullen van de benodigde stappen duurt ongeveer 10 minuten.

Dit heb je nodig

Dit heb je nodig om direct online te kunnen wijzigen:

 1. Huidige contract
 2. Bedrijfsgegevens
 3. Gegevens belastingdienst / KvK / verzekeraar
 4. Instemming van de OR / personeelsvertegenwoordiging

Vul je gegevens in


Mkbasics.nl biedt je, o.b.v. jouw voorkeuren, de volgende 6 abonnementsvormen aan:

Casemanagement

Basis

Alles goed geregeld
vanaf dag 1

 • Verzuimbegeleiding in de eerste 2 weken inbegrepen
 • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
 • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
 • 100% Arbowet-proof
 • Grip op je verzuimkosten
 • Een vast aanspreekpunt:
  De casemanager
 •  
 • 0
  per werknemer per jaar

 • Selecteer aanpak

  Aanpak geselecteerd

 • Meer weten over deze aanpak
Casemanagement

Extra

Alles goed geregeld
vanaf dag 1

 • Verzuimbegeleiding in de eerste 6 weken inbegrepen
 • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
 • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
 • 100% Arbowet-proof
 • Grip op je verzuimkosten
 • Een vast aanspreekpunt:
  De casemanager
 •  
 • 0
  per werknemer per jaar

 • Selecteer aanpak

  Aanpak geselecteerd

 • Meer weten over deze aanpak
Casemanagement

Compleet

Alles goed geregeld
vanaf dag 1

 • Verzuimbegeleiding in de eerste 2 jaar inbegrepen
 • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
 • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
 • 100% Arbowet-proof
 • Grip op je verzuimkosten
 • Een vast aanspreekpunt:
  De casemanager
 • Financiele zekerheid
 • 0
  per werknemer per jaar

 • Selecteer aanpak

  Aanpak geselecteerd

 • Meer weten over deze aanpak
Casemanagement

Ontzorging verrichtingen

Alles goed geregeld
vanaf dag 1

 • Laag aansluittarief en betalen per activiteit
 • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
 • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
 • 100% Arbowet-proof
 • Grip op je verzuimkosten
 • Een vast aanspreekpunt:
  De casemanager
 •  
 • 0
  per werknemer per jaar

 • Selecteer aanpak

  Aanpak geselecteerd

 • Meer weten over deze aanpak
Casemanagement

Eigen regie

 • Telefonisch overleg in week 3 inbegrepen
 • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
 • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
 • 100% Arbowet-Proof
 • Grip op je verzuimkosten
 • Een vast aanspreekpunt:
  De casemanager
 • Eerste drie weken van verzuim regie in eigen beheer
 • 0
  per werknemer per jaar

 • Selecteer aanpak

  Aanpak geselecteerd

 • Meer weten over deze aanpak
Casemanagement

Eigen regie

Verrichtingen
vanaf dag 21

 • Laag aansluittarief en betalen per activiteit
 • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
 • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
 • 100% Arbowet-proof
 • Grip op je verzuimkosten
 • Een vast aanspreekpunt:
  De casemanager
 • Eerste drie weken van verzuim regie in eigen beheer
 • 0
  per werknemer per jaar

 • Selecteer aanpak

  Aanpak geselecteerd

 • Meer weten over deze aanpak

Om een abonnement af te sluiten hebben wij nog enkele bedrijfs- en contactgegevens van je nodig:

Bedrijfsgegevens


U ontvangt onze facturen met werknemersspecificatie op een e-mailadres dat te herleiden is naar de afdeling personeelszaken

Bij opgave van een persoonlijk e-mailadres verzoeken wij u de P&O functie van de medewerker op te geven

Deze norm is nodig voor de juiste berekening verzuimpercentage

Vestigingsadres

Postadres

Eigenrisicodrager ZiektewetEigenrisicodrager WGA


Actuele PAGO / PMOActuele RI&E met plan van aanpak
AanstellingskeuringContactpersoon verzuim


Personeelsvertegenwoordiging


PreventiemedewerkerContactpersoon directie (optioneel)


Controleer alle gegevens en onze Algemene Voorwaarden voor je jouw aanvraag verstuurt.

Haal form data op

Abonnementsvorm


Bedrijfsgegevens

Vestigingsadres

Postadres


Eigenrisicodrager Ziektewet

Eigenrisicodrager WGA

Actuele PAGO / PMO

RI&E / Plan van aanpak

Aanstellingskeuring

Personeelsvertegenwoordiging

Contactpersoon verzuim

Preventiemedewerker

Contactpersoon directie

Artikel 1. - Definities, bijlagen en rangorde

In deze Bijzondere voorwaarden (inclusief Bijlage A) gelden naast de in deze Bijzondere voorwaarden opgenomen definities de definities die in de Algemene Voorwaarden mkbasics.nl zijn opgenomen. De navolgende bijlagen zijn van toepassing op de Overeenkomst en maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst:

 1. Deze Bijzondere voorwaarden (inclusief Bijlage A);
 2. Prijslijst mkbasics.nl 2021;
 3. Casemanagement abonnement;
 4. Algemene Voorwaarden mkbasics.nl.
 5. Privacyreglement

Ingeval een bepaling uit de Overeenkomst strijdig is met een bepaling uit een bijlage, geldt de bepaling uit de Overeenkomst. Ingeval een bepaling van een bijlage strijdig is met een bepaling uit een andere bijlage, geldt de bepaling de bijlage met het laagste nummer.

Artikel 2. – Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand doordat mkbasis.nl het verzoek van Opdrachtgever om een Overeenkomst aan te gaan per e-mail aan Opdrachtgever bevestigd.

Artikel 3. – Aard en omvang van de dienstverlening

Mkbasics.nl zal aan Opdrachtgever, waaronder mede begrepen diens werknemers en het eventuele medezeggenschapsorgaan, volgens het door Opdrachtgever gekozen abonnement, diensten leveren op het gebied van casemanagement, preventie & re-integratie (arbodienstverlening) en overige interventies, als beschreven in deze Overeenkomst. Aan de Overeenkomst is bijlage 3 als overeengekomen Dienstverleningsprotocol opgenomen en gespecificeerd welke diensten onder het door Opdrachtgever gekozen abonnement vallen en welke diensten op offertebasis of nacalculatiebasis bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

In bijlage A van deze Overeenkomst is een algemene beschrijving gegeven van de dienstverlening van mkbasics.nl. Deze algemene beschrijving is bedoeld om een beeld te schetsen van de dienstverlening, maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de afspraken over de dienstverlening geldt het overeengekomen Dienstverleningsprotocol.

De arbodienstverlening door mkbasics.nl wordt verricht door onder meer (BIG-geregistreerde) bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen, en andere verzuimspecialisten, al dan niet in opleiding. De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor de sociaal-medische begeleiding, met inbegrip van mede onder zijn supervisie en taakdelegatie werkend Gezondheidsteam. De bedrijfsartsen van mkbasics.nl handelen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de werkwijzers van de Stichting Expertise Centrum Re-integratie (STECR). Dit zijn algemeen aanvaarde gedragsregels binnen de beroepsgroep en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

De arbeidsdeskundigen van mkbasics.nl handelen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen.

De casemanagers van mkbasics.nl zijn geregistreerd en handelen volgens het beroepsprofiel en richtlijnen welke aan het beroepsprofiel van de geregistreerd casemanager is toegekend.

Mkbasics.nl levert in bepaalde gevallen triage. Dit is een digitaal vraagproces dat wordt ingezet voor dag 10 van het verzuim. Vroegtijdig signaleren van beperkingen gekoppeld aan snel handelen bij uitval, kan bepalend zijn voor het herstel van de medewerker en het re-integratieproces. Er wordt op een adequate wijze grip gecreëerd op het begeleidingsproces van de verzuimende medewerker, waardoor er een snellere werkhervatting plaats vindt. Deze werkzaamheden en diensten zullen standaard worden uitgevoerd en worden gefactureerd op verrichtingenbasis en kunnen bestaan uit extra spreekuren bij de bedrijfsarts. In bepaalde gevallen kan naast sociaal-medische begeleiding van een werknemer interventies zoals ondersteuning van een psycholoog, coach of expert zijn gewenst. Voor zover nodig, verstrekt Opdrachtgever thans bij voorbaat haar toestemming aan mkbasics.nl om in dat verband gerichte offertes op te vragen.

In bepaalde gevallen kan het voorts noodzakelijk zijn aanstellingskeuringen te verrichten.

Uitgesloten van de dienstverlening van mkbasics.nl onder deze Overeenkomst:

 • het uitvoeren van een second opinion, na de ‘first opinion’ door een bedrijfsarts, door een bedrijfsarts die niet werkzaam is voor mkbasics.nl;
 • de diensten op het gebied van casemanagement en preventie & re-integratie in geval de zieke werknemer uit dienst treedt bij Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever en mkbasics.nl nadere afspraken maken over deze diensten vanwege bijvoorbeeld eigenrisicodrager schap van Opdrachtgever.

Voor reeds lopende ziektegevallen bij het aangaan van deze overeenkomst, waarbij mkbasics.nl niet uw arbodienst was, wordt door mkbasics.nl geen verantwoordelijkheid of enige aansprakelijkheid genomen met betrekking tot de Wet Verbetering Poortwachter, het proces rond Verzuim Ziektewet & WIA en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten van de zieke werknemer(s) en/of de werkgever. Opdrachtgever blijft volledig en uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste afhandeling van reeds lopende ziektegevallen ten tijde van de ingangsdatum van de Overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend, loonsancties door het UWV aan Opdrachtgever opgelegd voor het derde ziektejaar.

Artikel 4. - Duur van de overeenkomst

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van en wordt telkens met dezelfde looptijd stilzwijgend verlengd. Elke partij kan de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden tegen het einde van de looptijd per aangetekende brief opzeggen. U dient de aangetekende brief te sturen naar het actuele postadres van de hoofdvestiging van mkbasics.nl te vinden op de website van mkbasics.nl.

Ingeval bij een looptijd een korting op de jaarlijkse aansluitkosten is verbonden, komt deze korting te vervallen op het moment dat de looptijd eindigt of met terugwerkende kracht tot de aanvang van Overeenkomst indien de looptijd tussentijds wordt gewijzigd naar een andere abonnementsvorm met een kortere looptijd en zal het bedrag van de korting op het moment van beëindiging of wijziging direct worden gefactureerd.

Artikel 5. - Jaarlijkse aansluitkosten, tarieven en betaling

De door de Opdrachtgever verschuldigde jaarlijkse aansluitkosten per werknemer per jaar zijn vastgelegd in de Overeenkomst. De jaarlijkse aansluitkosten worden vanaf de 1e van de maand bij aanvang contract naar rato gefactureerd voor de resterende maanden van het lopende kalenderjaar en vervolgens aan het begin van ieder kalenderjaar.

Indien opdrachtgever gedurende het jaar nieuwe medewerkers in dienst neemt, waarbij uitbreiding van het aantal medewerkers plaatsvindt, worden de jaarlijkse aansluitkosten per 1 juli voor het 2de half jaar naar rato aanvullend in rekening gebracht. Er vind geen restitutie van de jaarlijkse aansluitkosten plaats in geval van tussentijds uit dienst gaan van medewerkers.

Het aantal werknemers van Opdrachtgever wordt vastgesteld door middel van een door Opdrachtgever te verstrekken verzamelloonstaat als bedoeld in artikel 8.1 van de Algemene Voorwaarden mkbasics.nl. In aanvulling op dit artikel geldt dat, indien mkbasics.nl daartoe verzoekt, Opdrachtgever de verzamelloonstaat laat verstrekken door de accountant van Opdrachtgever of een derde die de administratie van Opdrachtgever controleert. Indien, na verificatie of anderszins, het werkelijk aantal medewerkers gedurende een kwartaal of maand nadelig voor mkbasics.nl blijkt af te wijken van het oorspronkelijk door Opdrachtgever aan mkbasics.nl opgegeven of door mkbasics.nl gehanteerde aantal medewerkers, dient Opdrachtgever het alsnog verschuldigde bedrag voor de desbetreffende kwartalen of maanden terstond aan mkbasics.nl te betalen.

De aanvullende diensten als opgenomen in het Dienstverleningsprotocol gehecht aan deze Overeenkomst en/of diensten/verrichtingen die niet vallen onder het door Opdrachtgever gekozen Abonnement zullen door mkbasics.nl op nacalculatiebasis/verrichtingenbasis bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de Prijslijst, tenzij is aangegeven dat deze diensten op offertebasis worden verricht. Voornoemde Prijslijst wordt jaarlijks door mkbasics.nl aangepast. Facturering van de vergoeding voor de aanvullende dienstverlening, vindt maandelijks achteraf plaats. Opleidingen, trainingen, ondersteuning van een psycholoog, coach of expert en overig advies op het gebied van arbeid en zorg vinden plaats op offertebasis en worden vooraf dan wel volgens de afspraak die partijen dienaangaande maken gefactureerd. In afwijking van en aanvulling op het voorgaande wordt tot een bedrag van € 550,00 door mkbasics.nl, zonder toestemming vooraf van de Opdrachtgever, eventueel meerwerk ten behoeve van de re-integratie van een werknemer, zoals omschreven in artikel 4.4 van de Algemene Voorwaarden uitgevoerd.

Voor de kosten second van een opinion van een andere bedrijfsarts geldt het volgende:

 • Doorbelasting tijdsbesteding x geldend uurtarief van de uitvoerende second opinion bedrijfsarts
 • Eventueel bijkomende kosten gemaakt door de second opinion bedrijfsarts
 • Doorbelasting kosten van de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO).
Artikel 6. - Klachtenprocedure

De klachtenregeling is nader beschreven in de bijlage A van deze Overeenkomst en de klachtenbrochure wordt op verzoek kosteloos verstrekt.

Artikel 7. - Online Verzuimsysteem

Het registreren van ziekmeldingen in een verzuimsysteem is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk en staat ervoor in dat de informatie in het verzuimsysteem te allen tijde up to date, juist en volledig is. Mkbasics.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat mkbasics.nl is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie. Werkzaamheden en kosten in het kader van (verkeerde) registraties en correcties in het verzuimsysteem zullen door mkbasics.nl aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

Mkbasics.nl stelt aan de Opdrachtgever een online verzuimsysteem ter beschikking voor het werkgevers re-integratie & verzuim dossier. Mkbasics.nl doet dit onder de algemene leveringsvoorwaarden van de betreffende leverancier voor deze Software as a Service en de Verwerkersovereenkomst die hiervoor zijn overeengekomen met de betreffende leverancier, welke (leverings)voorwaarden op verzoek aan Opdrachtgever ter hand kunnen worden gesteld. Mkbasics.nl is gerechtigd om eventuele prijsstijgingen door te berekenen en om in de toekomst ten behoeve van een ander soortgelijk online verzuimsysteem programmatuur en/of (Software as a Service) diensten bij een andere leverancier te laten betrekken.

Artikel 8. - Privacy

Hoe mkbasics.nl omgaat met persoonsgegevens en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien wordt uiteengezet in de meest recente van het Privacyreglement van mkbasics.nl te vinden op de website van mkbasics.nl. Voor zover mkbasics.nl voor Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker bijvoorbeeld in het kader van case management staat Opdrachtgever ervoor in dat Opdrachtgever aan alle op hem rustende verlichtingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet.

Voor zover nodig, verstrekt Opdrachtgever thans bij voorbaat haar toestemming aan mkbasics.nl om aan inzageverzoeken van betrokkenen in het kader van de AVG mee te werken en in dat kader aan de betreffende betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt door mkbasics.nl te verstrekken bestaande uit een kopie van het personeelsdossier van de betreffende werknemer. Indien Opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat, dient Opdrachtgever mkbasics.nl hier direct van te informeren na kennisgeving van mkbasics.nl. Werkzaamheden en kosten in het kader van verzoeken van betrokkenen (zoals maar niet beperkt inzageverzoeken) zullen door mkbasics.nl aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. - Slotbepalingen

Opdrachtgever verklaart, voor zover dat verplicht is op grond van de wet, toepasselijke cao of convenant, dat het eventuele medezeggenschapsorgaan van Opdrachtgever de vereiste instemming ter zake heeft verleend, alsmede dat met het medezeggenschapsorgaan overleg is gevoerd over het plan van aanpak arbobeleid. Deze Overeenkomst treedt in de plaats van alle mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomsten die tussen partijen zijn gesloten ter zake het onderwerp van deze Overeenkomst.

Artikel 10. - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht.

Bijlage A) Algemene beschrijving dienstverlening mkbasics.nl

De Arbowet en daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving verplicht u met uw arbodienstverlener om over een aantal onderwerpen schriftelijke afspraken te maken

 • De onder paragraaf 1.1 t/m 1.6 van deze bijlage beschreven diensten vormen onderdelen waarbij u zich op de grond van de wet- en regelgeving moet laten bijstaan; dit zijn de kerntaken.
 • De onder paragraaf 1.7 t/m 1.12 van de in deze bijlage beschreven diensten vloeien voort uit de aan kerntaken verbonden randvoorwaarden voor een professionele beroepsuitoefening. Deze verplichtingen zijn specifiek van toepassing op de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige.

Een eventueel medezeggenschapsorgaan heeft instemmingsrecht over deze hieronder te bespreken onderwerpen.

Het melden van bedrijfsongevallen is volgens de Arbowet een taak van de werkgever. De werkgever zal de bedrijfsarts of een kerndeskundige inschakelen voor de analyse van dit bedrijfsongeval.

1.1 Verzuim- en re-integratiebegeleiding (deskundige advisering bij ziekte)

Als een werknemer door ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Bij de verzuimbegeleiding laten u en uw werknemers zich adviseren door een bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige van mkbasics.nl, met inbegrip van mede onder zijn supervisie en taakdelegatie werkend Gezondheidsteam. U kunt hierbij vertrouwen op onpartijdig, onafhankelijk en deskundig advies. Onze bedrijfsartsen wegen vanuit hun professionele deskundigheid de gezondheidsproblematiek en alle andere factoren die van belang zijn. De uitkomst van deze afweging verwerken zij in hun advies. Dit betekent ook dat de bedrijfsarts op basis van de achterliggende oorzaak van het verzuim bepaalt op welke momenten een vervolgafspraak noodzakelijk is. En dat hij dit desgewenst kan motiveren.

U mag verwachten dat het advies u en uw werknemer helpt om effectief met elkaar in gesprek te gaan en het plan van aanpak voor de re-integratie op- of bij te stellen, onze casemanager ondersteunt u daarbij. Bij onze advisering houden we rekening met de termijnen van de Wet Verbetering Poortwachter.

1.2 Risico-inventarisatie & -evaluatie

In een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) legt u schriftelijk vast welke gezond- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw organisatie met zich meebrengen. Daarnaast evalueert u de risico’s: u onderzoekt hoeveel medewerkers ermee te maken hebben en hoe lang deze blootstelling duurt. Ook bekijkt u hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet. Tot slot hoort bij een RI&E altijd een plan van aanpak waarin u beschrijft:

 • welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan;
 • wanneer en waarom u deze maatregelen neemt;
 • wie deze maatregelen uitvoert;
 • wanneer deze maatregelen het risico voldoende hebben afgedekt.

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een RI&E maken. Stelt de Inspectie SZW bij controle vast dat uw RI&E niet op orde is, dan kunt u te maken krijgen met maatregelen en zelfs een boete. Voor het uitvoeren van de RI&E kunt u één of meer gecertificeerde kerndeskundigen inschakelen, maar dit document zelf opstellen is ook mogelijk. Telt uw bedrijf meer dan 25 medewerkers, dan moet u het resultaat wel altijd laten toetsen door een gecertificeerde deskundige.

Mkbasics.nl beschikt over alle gecertificeerde kerndeskundigen die de wetgeving onderscheidt. Zij kunnen de RI&E voor u opstellen en up-to-date houden, zodat de toetsing direct is geregeld. Ook kunnen ze u begeleiden bij de uitvoering van het plan van aanpak. Daarnaast kunnen we een door u zelf uitgevoerde RI&E toetsen. Conform de wetgeving delen we de resultaten van de RI&E niet alleen met u, maar ook met uw medezeggenschapsorgaan of de belanghebbende werknemers. Ook maken we afspraken over prioriteiten in het plan van aanpak en over onze bijdragen aan een goed beleid voor gezond en veilig werken. Tenslotte is ieder bedrijf anders en het bovenstaande is dan ook geen volledige opsomming van de inhoud van de RI&E.

De RI&E is een doeltreffend veranderinstrument voor veilig en gezond werken.

1.3 Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek en/of Preventief Medisch Onderzoek

De bedrijfsarts heeft volgens de wet niet alleen een adviserende rol bij verzuim en re-integratie. Het is de bedoeling dat hij ook adviseert over preventieve maatregelen binnen het beleid voor gezond en veilig werken, waaronder het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en het Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Aan alle werknemers moet een PAGO en/of PMO periodiek worden aangeboden, dus niet alleen aan zieke werknemers. De werknemers zijn niet verplicht deel te nemen aan een PMO. Dit gebeurt op vrijwillige basis, tenzij in een cao andere afspraken zijn gemaakt.

Het ligt voor de hand dat hij hierbij de informatie benut die hij krijgt uit het verzuim- en re-integratiebegeleiding, het arbeidsomstandighedenspreekuur, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), de werkplekbezoeken en de specifieke organisatiekenmerken (bijvoorbeeld leeftijdsopbouw en risicovolle functies). Onze bedrijfsartsen benutten al deze bronnen om informatie te verzamelen. De bevindingen bespreken ze met u en/of uw preventiemedewerker(s). Om te garanderen dat we samen met u optimale preventieve bedrijfsgezondheidszorg realiseren, vragen we u om aan de bedrijfsarts alle informatie ter beschikking te stellen die hij nodig heeft. Het gaat dan om alles wat u doet op het gebied van preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid. Zo vaak als u of de bedrijfsarts dit nodig acht, vindt er overleg plaats. De bedrijfsarts neemt de preventieve adviezen die hij op groeps- of bedrijfsniveau geeft op in zijn jaarverslag (indien van toepassing). Het eventuele medezeggenschapsorgaan ontvangt een exemplaar van dit verslag.

De bedrijfsarts geeft waar nodig en zinvol ook preventief advies aan individuele werknemers. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren naar aanleiding van een verzuimtraject, arbeidsgezondheidskundig onderzoek of vragen tijdens het arbeidsomstandighedenspreekuur. Met het oog op de privacy rechten van werknemers is het niet toegestaan dat de bedrijfsarts deze adviezen met u deelt.

PAGO

Een PAGO heeft tot doel met het werk samenhangende gezondheidsrisico’s op te sporen en te monitoren. Dit is noodzakelijk om zulke risico’s zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Bij mkbasics.nl bestaat het onderzoek in ieder geval uit een vragenlijst en een medisch onderzoek. We brengen na afloop meerdere adviezen uit. Hierbij maken we onderscheid tussen het niveau van de individuele werknemer, dat van groepen vergelijkbare werknemers en dat van de werkgever en het eventuele medezeggenschapsorgaan.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Als u wilt, kunnen we het PAGO aanvullen met een PMO. Met een PMO brengt uw organisatie de gezondheidssituatie van uw werknemers in kaart. Denk bijvoorbeeld aan onvoldoende beweging, roken, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding en te weinig ontspanning. Al deze factoren kunnen gezondheidsrisico’s opleveren die ingrijpende consequenties hebben voor het functioneren van werknemers. Een PMO bestaat uit een werknemersonderzoek (een (online) vragenlijst, eventueel aangevuld met lichamelijk onderzoek en/of laboratoriumonderzoek), feedback aan de werknemer over zijn gezondheidssituatie en –risico’s, advies aan de werknemer over de mogelijkheden tot verbetering van zijn gezondheidssituatie en –risico’s en – bij voldoende deelnemers – een geanonimiseerde bedrijfsrapportage over de gezondheidssituatie en –risico’s van de werknemers.

Een goed uitgevoerde PMO zorgt voor fittere werknemers, een grotere inzetbaarheid, een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

1.4 Aanstellingskeuringen

Ook als u veel aandacht besteedt aan optimale werkomstandigheden, kan er soms méér nodig zijn om gezondheidsschade bij een werknemer, diens collega’s of derden te voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een functie specifieke eisen stelt aan de gezondheid en vermogens van de werknemer. Het kan dan noodzakelijk zijn om een aanstellingskeuring uit te voeren. Zo’n keuring is uitsluitend toegestaan als de functie inderdaad bijzondere eisen oplevert op het punt van medische geschiktheid. Alleen een gecertificeerde bedrijfsarts mag de keuring uitvoeren.

Bij de keuring mag de bedrijfsarts alleen zaken onderzoeken die daadwerkelijk van belang zijn om het risico op gezondheidsschade te beoordelen. Verder mag u de keuring niet gebruiken als selectie-instrument: u hoort dit middel pas in te zetten als uw keuze voor een kandidaat al vaststaat. Het doel van de keuring hoort het voorkomen van gezondheidsschade te zijn; bij de werknemer zelf en/of bij anderen. Dus niet het beperken van het risico op uitval van de werknemer in de toekomst.

Mkbasics.nl helpt u graag om aan deze wettelijke regels te voldoen. Voordat we een aanstellingskeuring uitvoeren, gaan we na of deze wel is toegestaan en zo ja, waar de keuring uit zou moeten bestaan. Hiervoor beoordelen we de functie volgens de Leidraad Aanstellingskeuringen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Voor het uitvoeren van de keuring schakelen we een bedrijfsarts in en een doktersassistent. Het onderzoek bestaat in de meeste gevallen uit een vragenlijst en een medisch onderzoek. Bij enkele zware functies vullen we dit aan met bijvoorbeeld een inspanningsonderzoek.

1.5 Arbeidsomstandighedenspreekuur

De wet verwacht van werknemers dat zij zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor hun duurzame inzetbaarheid. Zij horen zich actief op te stellen bij de bewaking van hun eigen gezondheid, ontwikkeling, scholing en mobiliteit. Hier hoort ook bij dat een werknemer waar nodig de bedrijfsarts raadpleegt over gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Als werkgever moet u werknemers hiertoe de gelegenheid geven door een arbeidsomstandighedenspreekuur aan te bieden. De wet bepaalt verder dat er een doeltreffende toegang moet zijn tot de bedrijfsarts.

De bedoeling van het arbeidsomstandighedenspreekuur is dat werknemers naar eigen inzicht en behoefte de bedrijfsarts kunnen raadplegen.

Toestemming van de werkgever is niet nodig en als de werknemer daar behoefte aan heeft, moet het contact anoniem kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat u niet te horen krijgt dat een consult heeft plaatsgevonden of wat de aanleiding ervoor was. Ook hoort u geen uitkomsten te ontvangen die zijn te herleiden tot individuele personen. Het spreekuur staat open voor alle medewerkers binnen uw organisatie. Plaats en tijdstip van het spreekuur mogen geen onnodige drempels opleveren.

Mkbasics.nl gelooft in de preventieve werking van dit arbeidsomstandighedenspreekuur bij de bedrijfsarts. Het kan een waardevolle bijdrage leveren aan de inzetbaarheid van uw medewerkers, nu en in de toekomst. Volgens de wet heeft u de verantwoordelijkheid om uw werknemers op de hoogte te stellen van het doel van het arbeidsomstandighedenspreekuur en hen in de gelegenheid te stellen het te bezoeken. We bevelen aan om uw medewerkers regelmatig over deze toegang tot de bedrijfsarts te informeren. Duurzame inzetbaarheid vraagt immers om voortdurende aandacht van alle betrokkenen. Uiteraard houden we ons bij de uitvoering van het spreekuur aan alle wettelijke regels. Uitkomsten die we met u delen zijn niet herleidbaar tot individuele medewerkers. Ook de factuur die u van ons ontvangt, bevat geen informatie over wie het spreekuur heeft bezocht.

1.6 Bezoek werkplek

Om zijn werk goed te kunnen doen, moet een bedrijfsarts de mogelijkheid hebben om iedere werkplek te bezoeken. Alleen zo kan hij immers een goede indruk krijgen van de werkomstandigheden. Ook is dit de enige manier om voldoende op de hoogte te zijn én te blijven van de aanwezige gezondheids- en veiligheidsrisico’s.

Mkbasics.nl informeert u vooraf over de reden van een werkplekbezoek voor zover dat kan zonder de privacy rechten van de werknemer te schenden.

Daarnaast geeft de bedrijfsarts achteraf, in zijn jaarverslag (optioneel, met in acht name van anonimiteit en herleidbaarheid van gegevens), een overzicht van door hem uitgevoerde bezoeken, de redenen die hiervoor waren en eventueel de adviezen die eruit zijn voortgekomen. Waar de bedrijfsarts dit op basis van zijn professionaliteit nodig acht, kan hij een andere deskundige vragen om de werkplek te bezoeken of u adviseren om zo’n bezoek te laten uitvoeren.

Het werkplekbezoek is met nadruk géén werkplekonderzoek. Dit laatste instrument heeft tot doel om een werkplek te onderzoeken en te rapporteren over de gezond- en veiligheidsfactoren ter plaatse, bijvoorbeeld op ergonomisch gebied. Mkbasics.nl voert zo’n onderzoek uitsluitend uit op indicatie.

1.7 Second opinion

De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer de bedrijfsarts kan verzoeken om een second opinion van een andere bedrijfsarts die niet werkzaam is bij mkbasics.nl, indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies en/of de bedrijfsarts aan de werknemer een second opinion aanbiedt, bijvoorbeeld omdat de bedrijfsarts specifieke kennis nodig heeft voor het vaststellen van een beroepsziekte. Het gaat dan om adviezen in het kader van de verzuimbegeleiding bij ziekte, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek of het arbeidsomstandighedenspreekuur.

Ingeval de werknemer om een second opinion verzoekt, schakelt de eerste bedrijfsarts zo spoedig mogelijk een second opinion bedrijfsarts in, tenzij zwaarwegende argumenten zich hiertegen verzetten. Deze zwaarwegende argumenten worden door de eerste bedrijfsarts gemotiveerd aan de werknemer meegedeeld.

De werknemer kan voor de second opinion kiezen uit de bedrijfsartsen die zelfstandig of namens een arbodienst zijn aangesloten bij de Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO). Voor meer informatie en de actuele lijst van de aan de LPBSO deelnemende bedrijfsartsen en arbodiensten verwijzen wij u naar www.bedrijfsartsensecondopinion.nl Deze website en het overzicht worden regelmatig door de LPBSO bijgewerkt.

De eerste bedrijfsarts verstrekt alle relevante en beschikbare informatie over de omstandigheden in het bedrijf aan de second opinion bedrijfsarts. Indien de werknemer daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming geeft, wordt ook alle relevante en beschikbare informatie aangaande de werknemer (zoals bedoeld in het Arbobesluit) aan de second opinion bedrijfsarts doorgezonden. De werknemer dient zijn uitdrukkelijke toestemming te geven aan de second opinion bedrijfsarts voor het doorsturen van diens advies aan de eerste bedrijfsarts. De eerste bedrijfsarts maakt vervolgens gemotiveerd kenbaar aan de werknemer of hij het advies niet, gedeeltelijk of geheel overneemt.

Ingeval na de second opinion verdere begeleiding van toepassing is, wordt de begeleiding hervat door de eerste bedrijfsarts. Indien de eerste bedrijfsarts beschikt over het advies van de second opinion bedrijfsarts, en de werknemer van mening is dat de bedrijfsarts onvoldoende rekening houdt met dit advies, geeft hij dit aan bij de eerste bedrijfsarts. Deze kan dan de begeleiding overdragen aan een andere bedrijfsarts van mkbasics.nl. Indien de eerste bedrijfsarts hiertoe niet besluit, kan de werknemer dit bij de werkgever aankaarten en/of gebruik maken van onze klachtenprocedure.

1.8 Klachtenregeling dienstverlening

Klachten over arbodienstverlening

U kunt bij mkbasics.nl rekenen op een goede kwaliteit van dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat er iets niet naar tevredenheid verloopt. Daarom hanteren we een klachtenregeling, zodat we uw klacht direct kunnen behandelen. Deze regeling voldoet aan de eisen uit de OVAL richtlijnen . Hieronder staan de belangrijkste punten van deze klachtenregeling. Klachten over de dienstverlening van mkbasics.nl kunnen eenvoudig via onze website ingediend worden. Mkbasics.nl registreert de klacht direct en degene die de klacht indient, ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

De klacht wordt binnen drie weken na ontvangst onderzocht door een ander dan de persoon tegen wie de klacht is ingediend. De klachtbehandelaar houdt de klager op de hoogte van de voortgang en past hoor en wederhoor toe en komt tot een weloverwogen oordeel. Indien nodig, zorgt de klachtbehandelaar voor passende maatregelen en informeert de klager over de termijn waarbinnen deze maatregelen worden gerealiseerd. De kwaliteitscontroller en landelijke klachtbehandelaar van mkbasics.nl analyseren elk half jaar de binnengekomen klachten en de genomen maatregelen plus de eventuele suggesties voor verbetering van de dienstverlening.

Komen de klager en de klachtbehandelaar samen niet tot een oplossing, dan kan de klager zich wenden tot de landelijke klachtbehandelaar van mkbasics.nl. De landelijke klachtbehandelaar nodigt de klager uit om de klacht toe te lichten en benadert vervolgens de betrokken medewerkers van mkbasics.nl om hun verhaal te horen. De landelijke klachtbehandelaar verstuurt de bevindingen in een verslag naar de klager en overige betrokkenen. Indien in het verslag adviezen worden gegeven over te nemen maatregelen worden de landelijke klachtbehandelaar en de kwaliteitscontroller geïnformeerd door de klachtbehandelaar over de termijn waarbinnen deze maatregelen worden gerealiseerd. Voor de klager staat na de klachtenprocedure van mkbasics.nl nog de weg open naar de Geschillencommissie Arbodiensten van de branchevereniging OVAL.

Medisch inhoudelijke klachten

Medisch inhoudelijke beslissingen over arbeids(on)geschiktheid en het advies hierover aan de werkgever of adviezen over keuringen kunnen niet middels de klachtenregeling worden aangekaart. Voor dit soort zaken staan procedures open bij andere instanties, zoals UWV en het medisch tuchtcollege.

Klachten arbeidsomstandighedenspreekuur en arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Voor klachten over het arbeidsomstandighedenspreekuur en het arbeidsgezondheidskundig onderzoek is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing. Dit geldt alleen als de klacht betrekking heeft op een bedrijfsarts. Andere deskundigen zijn uitgezonderd van deze klachtenregeling; voor hen geldt de algemene klachtenregeling van mkbasics.nl. Indien de Wkkgz van toepassing is, worden klachten over het arbeidsomstandighedenspreekuur en het arbeidsgezondheidskundig onderzoek afgehandeld in overeenstemming met het nog definitief vast te stellen Klachtenreglement van branchevereniging OVAL of opvolgend klachtenreglement.

1.9 Overleg met preventiemedewerker(s), eventueel medezeggenschapsorgaan of belanghebbende werknemers

De wet schrijft niet alleen voor dat werkgever en arbodienstverlener(s) samenwerken bij de zorg voor gezond en veilig werken. Een dergelijke samenwerking moet ook plaatsvinden met andere partijen die binnen een onderneming zorgtaken hebben op dit terrein. Het gaat dan concreet om preventiemedewerkers en het eventuele medezeggenschapsorgaan. Is er geen medezeggenschapsorgaan, dan gaat het in plaats hiervan om de belanghebbende werknemers. Al deze partijen moeten regelmatig kunnen overleggen met de arbodienst of met de vrijgevestigde deskundigen die de werkgever ondersteunen op het gebied van gezond en veilig werken. Als werkgever moet u hen hiervoor de gelegenheid bieden.

Mkbasics.nl hecht grote waarde aan de betrokkenheid van alle partijen binnen uw organisatie die kunnen bijdragen aan gezond en veilig werk.

We vinden het daarom niet alleen vanzelfsprekend om onze medewerking te verlenen aan overleg, maar ook om hier actief aan bij te dragen. U kunt erop rekenen dat de bedrijfsarts zowel de preventiemedewerker(s) als het eventuele medezeggenschapsorgaan of belanghebbende werknemers in uw organisatie zo mogelijk jaarlijks uitnodigt voor overleg. In dit overleg bespreekt hij de stand van zaken bij de werkomstandigheden en het beleid voor gezond en veilig werken. Daarnaast is er natuurlijk altijd tussendoor gelegenheid om uw preventiemedewerker(s) en medezeggenschapsorgaan of belanghebbende werknemers bij te staan en te adviseren.

De bedrijfsarts neemt in zijn jaarverslag (optioneel) een overzicht op van de contacten en bezoeken, en van de adviezen die hieruit zijn voortgekomen.

1.10 Beroepsziekten

Gezondheidsklachten of ziekten die (hoofdzakelijk) het gevolg zijn van de omstandigheden op het werk, worden beroepsziekten genoemd. Bij het voorkomen, signaleren en – waar mogelijk – behandelen van beroepsziekten is volgens de wet een centrale rol weggelegd voor de bedrijfsarts. Als deze professional een beroepsziekte constateert, heeft hij de wettelijke plicht dit te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

De bedrijfsarts overweegt bij informatie verkregen uit een verzuim- of arbeidsomstandigheden-spreekuur of arbeidsgezondheidskundig onderzoek of er sprake kan zijn van een beroepsziekte. Zo nodig voert hij daarvoor nader onderzoek uit, zoals een werkplekbezoek. Op basis van de verkregen informatie onderzoekt de bedrijfsarts volgens de door de NCvB ontworpen methodiek en richtlijnen of er sprake is van een beroepsziekte. In dat geval wordt een digitale melding gedaan via de site van de NCvB.

Vanzelfsprekend leven alle bedrijfsartsen van mkbasics.nl hun wettelijke verplichtingen rond de melding van beroepsziekten zorgvuldig na.

Klik hier voor de prijslijst van mkbasics.nl.
Klik hier voor de specifieke inhoud van je gekozen abonnement.
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van mkbasics.nl.
Klik hier voor het Privacyreglement van mkbasics.nl.