Privacy mkbasics.nl

Privacy en onze verzuimbegeleiding
Mkbasics.nl hecht bijzonder veel waarde aan privacy en wij behandelen (medische) gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij hebben hiervoor een uitvoerig privacyreglement. Wij garanderen volledige naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze volledige beroepsuitoefening en certificering hangen hiermee samen. Mkbasics.nl hanteert daarom uitgebreide procedures voor onze medewerkers en toetsen naleving hiervan door middel van kwaliteitsaudits.

Certificering en audits
Certificerende instantie (Lloyds) verricht eveneens audits op naleving van de privacyreglementen; zowel binnen onze organisatie als bij onze klanten. De werkprocessen, de in te zetten (automatiserings-)systemen en richtlijnen voldoen minimaal aan de vigerende wetgeving en worden periodiek getoetst volgens de certificeringrichtlijnen van de Stichting Beheer Certificatie Arbo-diensten (SBCA).

Geheimhoudingsverklaringen
In de CAO is de geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers van mkbasics.nl vastgelegd. Daarnaast zijn onze professionals gehouden aan hun beroepsgeheim. Zo nodig worden door de in te zetten mkbasics.nl medewerkers persoonlijke geheimhoudingsverklaringen vastgelegd. Hieraan valt te denken in het kader van noodzakelijk verdergaande bescherming van organisatiegegevens van de opdrachtgever. Tevens hebben wij een brochure voor werknemers die het spreekuur bezoeken waarin precies staat toegelicht wat er met hun gegevens gebeurt.

VerzuimSignaal/i-Signaal
Mkbasics.nl biedt haar relaties de mogelijkheid om de verzuimregistratie te doen via VerzuimSignaal/i-Signaal. Graag verwijzen wij naar de informatie die VerzuimSignaal/i-Signaal hierover op haar website publiceert.

Ons Privacyreglement kun je hier downloaden.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op: info@mkbasics.nl