Privacy mkbasics.nl

Als (bedrijfs)zorgverlener is mkbasics.nl zich bewust van het belang van de vertrouwelijkheid van informatie en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. We voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en hanteren een privacyreglement, waarmee we klanten en cliënten informeren over de manier waarop we invulling geven aan de Privacywetgeving. Mkbasics.nl heeft het ISO 27001 en ISO9001 certificaat voor informatiebeveiliging en het certificaat arbodienstverlening. Toetsing van de werkwijze vindt regelmatig plaats door externe auditors. Mkbasics.nl werkt continu aan het verbeteren van de bescherming van informatie en blijft hierin investeren.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Mkbasics.nl conformeert zich aan de bestaande privacywetgeving. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Deze wet geldt nog tot 25 mei 2018. Vanaf dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf dat moment dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Mkbasics.nl heeft een Register Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die dagelijks toeziet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en het privacyreglement. Mkbasics.nl voldoet aantoonbaar aan alle nieuwe werkprocessen die voortkomen uit de AVG.

ISO-gecertificeerd
Mkbasics.nl legt alleen de persoonsgegevens vast, die we nodig hebben voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken. De professionals van mkbasics.nl gaan met grote zorg om met de aanwezige persoonsgegevens. Onze professionals volgen naast privacywetgeving ook de geldende richtlijnen en protocollen. Mkbasics.nl wordt hierop met grote regelmaat door derden gecontroleerd. We beschikken over de benodigde certificeringen, zoals ISO 27001. 

Meer informatie
In ons privacyreglement informeren we je over de wijze waarop mkbasics.nl met persoonsgegevens omgaat en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien. Vragen of klachten over hoe mkbasics.nl omgaat met persoonsgegevens kunnen schriftelijk ingediend worden via info@mkbasics.nl.