Wat doet u met kort frequent verzuim?

Op een donderdagochtend ontvangt de leidinggevende een ziekmelding van de heer Jakobs; de derde melding in ongeveer een half jaar tijd. Net nu er voor het weekend nog een grote order de deur uit moet en één van de collega’s van de heer Jakobs vrij is. De leidinggevende ziet geen andere oplossing dan deze collega terug te laten komen om de klus geklaard te krijgen. Gelukkig komt de heer Jakobs, als het goed is, maandag weer werken.

Kort frequent verzuim heeft invloed op de planning en continuïteit van het werk, de werksfeer, de kwaliteit van het te leveren werk en de productiviteit. Bij kortdurend verzuim wordt er een beroep gedaan op de collega’s om het werk op te vangen. Zaken die uitermate vervelend zijn en daarnaast ook geld kosten. Toch registreren veel werkgevers kort frequent verzuim niet. Als van tevoren al helder is dat het verzuim kort gaat duren, wordt registreren vaak als een onnodige administratieve handeling gezien.

Waarom is het dan toch van belang dat een werkgever zicht heeft op het voorkomen van frequent verzuim, ook op werknemersniveau?

Uit onderzoek is gebleken dat frequent verzuim een patroon toont dat zich over de jaren herhaalt en in ongeveer de helft van de gevallen leidt tot langdurig verzuim. Als er geen aandacht besteed wordt aan het frequent verzuim van werknemers is de kans dus groot dat deze werknemers frequent blijven verzuimen en uiteindelijk langdurig uitvallen. Registratie is dus noodzakelijk om patronen te signaleren, zodat door een adequate aanpak herhaling en langdurig verzuim kunnen worden voorkomen en daarmee de kosten van verzuim worden beperkt. 

Kort frequent verzuim is een signaal dat er iets aan de hand is. Er kan sprake zijn van een duidelijk medische problematiek. Echter veelal is er geen medisch aantoonbare reden, maar is er sprake van een achterliggende reden gelegen in de werk- en/of privésfeer van de werknemer, bv. problemen met een collega, een slechte sfeer op de afdeling, een te hoge werkdruk gedurende langere tijd, een ernstig zieke partner, schulden,  relatieproblemen enz.

Door het voeren van een frequent verzuimgesprek kan de reden voor het frequent verzuim boven tafel komen en kunnen structurele oplossingen worden bedacht door werkgever en werknemer en afspraken gemaakt om herhaling of langdurig verzuim te voorkomen. Een frequent verzuimgesprek is dan ook een belangrijk instrument in de aanpak van frequent verzuim.

Leidt frequent verzuim van een werknemer tot ernstige organisatorische problemen voor uw bedrijf dan kunt u de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ontslag vanwege frequent verzuim is dus mogelijk. Om een succesvol beroep op ontslag wegens frequent ziekteverzuim te doen, zal echter wel aan een aantal specifieke voorwaarden voldaan moeten zijn. 

Mkbasics.nl adviseert u om al uw verzuim te registreren. Ook het kort (frequent) verzuim. Dat registreren is kosteloos via Verzuimsignaal. Voor vragen over de aanpak van frequent verzuim, het voeren van frequent verzuimgesprekken, ontslag wegens frequent verzuim enz. kunt u contact opnemen met uw casemanager.