UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2019

Aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking

Het overheidsbeleid richt zich steeds meer op het stimuleren van werken naar vermogen en het bevorderen dat mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever aan het werk gaan en blijven. De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2019 toont hoe de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking zich ontwikkelt in de periode 2008 tot en met 2018.

De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2019 laat zien dat de arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers en WIA 35-minners sinds 2014 stijgt. Hun arbeidsparticipatie blijft wel sterk achter bij die van de Nederlandse bevolking en bij die van laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Het aandeel Wajongers dat werkt, steeg eind 2018 naar 25,6% en ligt daarmee in eind 2018 weer op het niveau van voor de economische crisis (25,7% eind 2008). Van de 114.000 Wajongers die arbeidsvermogen hebben, werkte eind 2018 iets meer dan de helft. Het werkbehoud van Wajongers verbetert de laatste jaren. Wajongers die bij reguliere werkgevers aan het werk gaan, bleven in 2018 vaker aan het werk dan in eerdere jaren. Ook kwam een groter deel van de Wajongers die hun werk verloren (59%), binnen een jaar opnieuw werk aan het werk.

Het aandeel werkende gedeeltelijk WGA’ers steeg van 44,8% eind 2017 naar 46,9% eind 2018. Het aandeel werkende WIA 35-minners groeide van 46,4% naar 49,7%. De arbeidsparticipatie van volledig WGA’ers steeg van 8,4% naar 9,0%. Bij de WGA is het onderscheid tussen mensen die zijn ingestroomd vanuit de Ziektewet (voormalig vangnetters) en voormalig werknemers van belang. Niveau en trend in de arbeidsparticipatie verschilt tussen deze groepen.

In de voorliggende editie 2019 van de monitor werd gekeken naar een nieuwe groep: mensen die onder de Participatiewet vallen en die in het doelgroepregister voor de banenafspraak zijn opgenomen. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom en komen ‘nieuwe’ jonggehandicapten met arbeidsvermogen niet meer in aanmerking voor de Wajong. Zij vallen sindsdien onder de Participatiewet. Eind 2018 was 46% van de Participatiewetters in het doelgroepregister aan het werk. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015. Dit is een positieve ontwikkeling, maar voor een deel veroorzaakt door de veranderingen in de samenstelling van de groep Participatiewetters in het doelgroepregister. Door deze vierde groep op te nemen, geeft de monitor een zo integraal mogelijk beeld van hoe het mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt vergaat.

Het aandeel werkgevers met een Wajonger, WGA’er of Participatiewetter uit het doelgroepregister in dienst blijft klein. In 2018 had 5,7% van de werkgevers een of meerdere Wajongers in dienst, 5,0% een of meerdere WGA’ers en 4,1% een of meerdere Participatiewetters uit het doelgroepregister. In totaal heeft eind 2018 11,9% van de werkgevers ten minste 1 werknemer uit 1 van deze 3 groepen in dienst. Dit aandeel is iets gestegen ten opzichte van 2017 (10,7 %).

Bron: uwv.nl