Statement OVAL: Uitwisseling van gegevens zieke werknemers vraagt om goede afspraken

Voor OVAL en de bij haar aangesloten dienstverleners staan kwaliteit en privacy van de werknemer centraal in de dienstverlening, alleen daarmee is een onafhankelijke en vertrouwde relatie op te bouwen. Tussen arbodiensten en verzekeraars mogen in het kader van de claimbeoordeling alleen administratieve gegevens over het ziekteverzuim van individuele werknemers worden verstrekt. Andere informatie, zoals plannen van aanpak, medische gegevens, informatie over interventies, mag niet door arbodiensten worden verstrekt aan een verzekeraar tenzij de werknemer daar gericht toestemming voor geeft. Wij begrijpen dat uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat een aantal verzekeraars meer informatie vraagt van werkgevers dan wettelijk is toegestaan. OVAL is blij met de oproep van het Verbond van Verzekeraars aan haar leden om binnen de eigen organisatie procedures en polisvoorwaarden van verzuimverzekeringen kritisch onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen.

Nederland heeft het laagste verzuimpercentage van Europa, beschikt over een hoge arbeidsproductiviteit en werknemerstevredenheid en de beste arbeidsomstandigheden, samen met de Scandinavische landen. Dit wordt mede gerealiseerd door de samenwerking van werkgevers, werknemers, arbodiensten, re-integratiebedrijven en verzuimverzekeraars in het voorkomen van werkgebonden gezondheidsklachten en in het zorgvuldig begeleiden van werknemers die (tijdelijk) door ziekte hun werk niet kunnen verrichten. Als een werknemer verzuimt, zijn goede communicatie - conform wet- en regelgeving - tussen betrokken partijen en een snelle werkhervatting van de werknemer van belang. Uitwisseling van gegevens draagt bij aan de optimale bevordering van re-integratie. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het borgen van een zorgvuldige uitwisseling van medische gegevens, maar er zijn situaties waar ‘wat wel en niet mag’ minder duidelijk is. Werkgevers maar ook verzekeraars en arbodiensten ervaren een zekere spanning tussen enerzijds de plicht van werkgever en werknemer tot snelle en effectieve re-integratie en anderzijds de privacywetgeving. De strikte interpretatie van deze wetgeving is, naar onze mening, niet altijd in het gezamenlijk belang van werkgever en werknemer. Daarover gaan wij samen met het Verbond van Verzekeraars in gesprek met het ministerie van SZW, Inspectie SZW en het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wij merken dat er in de praktijk onduidelijkheden zijn voor werkgevers en werknemers. OVAL heeft daarom, samen met de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsartsen (NVAB), recent een folder uitgebracht over hoe om te gaan met medische gegevens tijdens ziekte en re-integratie. Deze folder is gebaseerd op een uitgebreide leidraad over privacybescherming van werknemers. Op de website www.oval.nl zijn de leidraad en folder te downloaden en zijn veelgestelde vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling tussen verzekeraars en arbodiensten te vinden.

Bron: OVAL
Mkbasics.nl is aangesloten bij OVAL

Geschreven door: Rik Nijkamp