Praktijkvoorbeeld: COVID-19 in combinatie met re-integratie inspanningsverplichting

Hoe ga je als werkgever om met de huidige situatie rondom COVID-19 en de re-integratie inspanningsplicht die je hebt? Wij geven je een praktijkvoorbeeld om je inzicht te geven hoe het UWV hier naar kijkt. 

Een chauffeur valt wegens medische beperkingen uit voor zijn werk. Door de behandeling is blijvende schade ontstaan. Zijn medische toestand is hierdoor chronisch geworden, waardoor hij nu afhankelijk is van een hulpmiddel.

Na een periode van onvoldoende mogelijkheden vanwege de beperkingen en de behandeling, ontstaan er mogelijkheden voor werkhervatting. De medewerker bouwt op in eigen aangepaste werkzaamheden als chauffeur naar 3 dagen per week (40 uur werkhervatting). De medewerker wordt naast deze werkzaamheden nog behandeld.

De medewerker heeft beperkingen voor de uren, beperkingen in dynamisch handelen en fysische omgevingseisen. De werkgever heeft samen met de medewerker gekeken naar de eigen functie en deze aangepast in zo min mogelijk laden/lossen.

Daarna brak de coronacrisis uit in Nederland en heeft de werkgever de re-integratie stil moeten leggen omdat de medewerker tot de risicogroep behoort.

Gezien de re-integratie inspanningsplicht heeft de werkgever rond 1 jaar ziekte een arbeidsdeskundige ingeschakeld om onderzoek te doen of de eigen functie passend is, passend te maken is of dat er andere passende functies bij de eigen werkgever beschikbaar zijn.
De conclusie van dit onderzoek is dat eigen werk passend te maken is door het aantal werkuren te verminderen van gemiddeld 55 uur naar 40 uur per week, waarbij zoveel als mogelijk rekening gehouden dient te worden met routes waarin beperkt laden/lossen nodig is en/of in te zetten op dubbel bemande routes. Het alleen inzetten op dubbel bemande routes of routes waarin hij niet hoeft te laden/lossen is niet haalbaar omdat deze type vrachten/routes niet structureel aanwezig zijn en niet in voldoende mate voorkomen. Andere passende werkzaamheden of functies zijn bij eigen werkgever niet aanwezig. Dit betekent een praktisch inkomensverlies van 27% (15 uur van de 55 uur).  Advies is om het tweede spoor nog niet in te zetten omdat de werkgever structureel een passende functie kan aanbieden aan de medewerker.

De werkgever heeft na 1 jaar en 4 maanden ziekte een deskundigenoordeel aangevraagd om na te gaan of zij voldoende deden aan re-integratie verplichtingen.
UWV oordeelde op basis van de medische gegevens dat deze medewerker tot de risicogroep van COVID-19 behoort. Het om deze reden niet langer re-integreren in de functie van internationaal chauffeur acht UWV reëel en het niet langer re-integreren in deze functie is te onderbouwen.
Echter is er geen sprake van geen benutbare mogelijkheden. Het is echter onbekend hoe lang de huidige maatregelen rondom COVID-19 nog zullen gelden. Hierdoor is er geen zicht op zekere werkhervatting. Gezien de nog lopende tijd tot einde wachttijd is het afwachten op betere tijden onvoldoende en is het zaak andere mogelijkheden in kaart te brengen. Daarbij hoort ook het opstarten van een spoor 2 traject. De werkgever heeft onvoldoende gedaan aan re-integratie inspanningen omdat er geen spoor 2 traject is opgestart.

Advies

Als werkgever dien je je altijd te blijven inspannen om je medewerker te re-integreren. Bij bovenstaande casus heeft UWV eerder aangegeven maatwerk te willen leveren. Echter de situatie rondom de huidige COVID-19 pandemie duurt voort. Blijven wachten op een behandeling of betere tijden is voor UWV geen gegronde reden om in te zetten trajecten uit te stellen. Ondanks dat een medewerker mogelijk wacht op een behandeling, waarbij de verwachting is dat verbetering in de belastbaarheid optreedt, oordeelt UWV dat werkgever zich moet inspannen om de medewerker te re-integreren (bijvoorbeeld inzet van een  begeleidingstraject naar ander werk bij andere werkgever (spoor 2)). Anders zijn er, in ogen van UWV, re-integratiekansen voor de medewerker gemist en krijgt werkgever het oordeel dat ze onvoldoende hebben gedaan en legt UWV een loonsanctie op.

Meer informatie?

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact op met je casemanager.