Melding bij ongevallen

Ongevallen in Nederland
In Nederland hadden in 2011 ongeveer 207.000 werknemers te maken met een ongeval met lichamelijk en/of geestelijk letsel en verzuim. Dit komt overeen met ongeveer 2.900 ongevallen per 100.000 werknemers.

Meldingsplichtige ongevallen
De Arbowet verplicht werkgevers om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie SZW te melden. Inspectie SZW bekijkt dan of het ongeval onderzocht wordt of niet. Als i-SZW besluit tot het onderzoek, dan gebeurt dit zo snel mogelijk omdat de inspecteur de situatie ter plaatse moet kunnen beoordelen. Het is daarom belangrijk dat de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd blijft. De werkgever is verplicht meer te werken aan het onderzoek en de inspecteur alle gewenste hulp, gelegenheid en informatie te geven. Voor het niet melden van een meldingsplichtig ongeval, wordt een boete opgelegd. Deze boete kan oplopen tot € 50.000,-.

Controle 
Wanneer er een ernstig ongeval heeft plaatsgevonden, kijkt i-SZW achtereenvolgens naar de volgende elementen: (1) is het beleid op orde (m.a.w. staat het risico c.q. de ongevalstoedracht in de RI&E, plan van aanpak)? (2) heeft de betreffende werknemer aantoonbaar voorlichting en onderricht gehad over de risico’s van het werk en hoe hij die risico’s kan beheersen. (3) Is er aantoonbaar toezicht gehouden op het naleven van de voorschriften? 

Elk van de drie elementen kan een vermindering van 1/3 van het boetebedrag opleveren. Hierbij geldt dat als het beleid niet op orde is, niet verder gekeken wordt naar voorlichting en toezicht. Is het beleidsmatig in orde, maar is er geen voorlichting gegeven of is de gegeven voorlichting niet aantoonbaar, dan wordt niet verder gekeken naar het al dan niet houden van toezicht.

Wat, wanneer, waar en hoe melden? 
Deze informatie staat in de brochure Meldingsplichtige arbeidsongevallen, uitgegeven door de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze brochure is te vinden op:http://www.inspectieszw.nl/Images/Meldingsplichtige-arbeidsongevallen_tcm335-312342.pdf

Het i-SZW is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0800 - 5151 (gratis). Ook buiten kantoortijden. Voor melding via internet is er een digitaal meldformulier.

Geschreven door: Wendel Post