Loonsanctie: voorkomen is beter dan repareren

Het zal u gebeuren: uw medewerker is 2 jaar ziek en vraagt een WIA uitkering aan. U denkt dat u alles gedaan heeft om hem te re-integreren en toch krijgt u een loonsanctie. 

Tegen het einde van de wachttijd beoordeelt het UWV eerst of werkgever en werknemer voldoende gedaan hebben om werknemer aan het werk te houden. Echter als het UWV vaststelt dat dat niet het geval is, krijgt de werkgever hiervoor een sanctie opgelegd. 

Wat zijn nu de meest voorkomende redenen voor een loonsanctie?

  • Spoor 2 is te laat ingezet of het is geen adequaat traject.
  • Te afwachtende houding in het proces zonder goede reden. 
  • Let op: een werknemer die niet meewerkt of het traject vertraagt is geen goede reden! Het is de taak van werkgever om werknemer te stimuleren d.m.v. sanctiebeleid om wel mee te werken.
  • Hervatting in werk is onvoldoende of sluit niet aan bij de mogelijkheden van werknemer.
  • Re-integratie blokkerend of vertragend advies van de bedrijfsarts. Er is te lang vastgehouden aan geen benutbare mogelijkheden (GBM) of er is onterecht een urenbeperking afgegeven
  • Mogelijkheden in spoor 1 zijn niet goed onderzocht en spoor 2 is te snel ingezet.  

De werknemer is ziek, maar het is de werkgever die wordt afgerekend op hiaten in het re integratieproces. Als de werkgever de wet verbetering poortwachter zorgvuldig volgt kan een loonsanctie meestal voorkomen worden.

De casemanager van mkbasics.nl helpt u dit traject goed te doorlopen en waar nodig op tijd te repareren. Dit doen wij bijvoorbeeld door een dossieranalyse welke door een registercasemanager wordt uitgevoerd rond week 42 van de ziekte. Een belangrijk moment in het ziektedossier: mogelijke fouten en tekortkomingen kunnen nog gerepareerd worden en er is nog tijd om de goede weg in te slaan. 

Hiermee wordt de kans om aan het einde van de rit een loonsanctie  opgelegd te krijgen zoveel mogelijk beperkt. Wat te doen als er toch een loonsanctie volgt? Allereerst de beschikking (laten) controleren. Bij gerede twijfel direct bezwaar aantekenen! Uw casemanager helpt u graag! 
 

Geschreven door: Gerda Broekema (casemanager)