Loonsanctie terecht na weigering mee te werken aan opstellen plan van aanpak

Hof Den Bosch, 30 augustus 2011
Een zieke werknemer weigert mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak omdat hij te ziek zou zijn om met de werkgever te praten en omdat terugkeer onmogelijk zou zijn. De door de werkgever opgelegde loonsanctie vindt het hof terecht omdat in een plan van aanpak ook re-integratie tweede spoor aan bod kan komen en omdat de werknemer tenminste via zijn gemachtigde zijn medewerking had kunnen geven.

De zaak
De werknemer, geboren in 1959, is met ingang van augustus 2004 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij de werkgever. Eind 2008, begin 2009 is de werknemer een aantal keren getroffen door een TIA. Hij heeft nadien regelmatig verzuimd wegens ziekte. De werknemer heeft fysieke klachten, zoals oververmoeidheid en slapeloosheid en staat onder behandeling van onder meer een neuroloog. In juni 2009 is de werknemer geconfronteerd met met bedenkingen over de kwaliteit van zijn functioneren. Twee weken later heeft hij zich ziek gemeld. 
Op advies van de bedrijfsarts is de werknemer medio oktober 2009 op het werk verschenen, toen de werkgever met de werknemer wilde praten is hij ziek naar huis gegaan. De werknemer is sinds die tijd ziek. Partijen hebben geprobeerd om tot een oplossing te komen, maar dat is niet gelukt.

In het najaar van 2010 nodigt de werkgever de werknemer meermaals uit om een plan van aanpak op te stellen. In oktober 2010 laat de werkgever aan de werknemer weten dat hij zijn medewerking moet verlenen aan de re-integratiemaatregelen, en dat als hij dat niet doet de loonbetaling direct zal worden gestaakt. De werknemer laat daarop weten dat zijn gezondheidstoestand een directe confrontatie met de werkgever niet toestaat. De werkgever verzoekt om toezending van bewijsstukken daarvan, die de werknemer belooft op te vragen.

Op 1 november 2010 deelt de werkgever aan de werknemer mee dat zijn loonbetaling is stopgezet.

De kantonrechter
De kantonrechter heeft de vordering van de werknemer tot betaling van zijn loon vanaf 1 oktober 2010 afgewezen. De werknemer heeft onvoldoende meegewerkt om een plan van aanpak op te stellen en om re-integratie mogelijk te maken. De kantonrechter rekent dit de werknemer aan omdat nergens uit blijkt dat het voor hem onredelijk bezwarend was om meer te doen dan hij heeft gedaan. De werkgever heeft daarom volgens de kantonrechter terecht een beroep gedaan op artikel 7: 629 lid 3 sub e BW.

Het hof
De werknemer is - in het eerste en in het tweede ziektejaar ieder gesprek met de werkgever uit de weg gegaan. Dit heeft tot een patstelling geleid waardoor UWV bijvoorbeeld geen deskundigenoordeel kon geven. De werknemer heeft aan de herhaalde oproepen van de werkgever in december 2009 en in september, oktober en november 2010 om mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak geen gehoor gegeven en hij is ieder rechtstreeks contact daarover met de werkgever uit de weg gegaan. Op het in november 2010 door de werkgever eenzijdig opgestelde “Plan van aanpak WIA” heeft hij inhoudelijk niet gereageerd.

Het hof is van oordeel dat de weigering tot medewerking aan het opstellen van een plan van aanpak door de werknemer geen deugdelijke grond had.

Dat uit de diverse periodieke naar voren is gekomen dat re-integratie van de werknemer bij deze werkgever geen reële optie is ontslaat hem niet zijn van zijn plicht om mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak. In een plan van aanpak kan immers eventueel ook re-integratie in het tweede spoor worden besproken. Dat de werknemer om gezondheidsredenen niet in staat was tot rechtstreeks contact met de werkgever blijkt nergens uit. Maar ook als dat wel het geval was geweest, dan had de werknemer ten minste via zijn gemachtigde concrete voorstellen kunnen doen over de invulling van een plan van aanpak inhoudende re-integratie in het tweede spoor.

Ook het hof is daarom van oordeel dat de werknemer zonder deugdelijke grond in september, oktober en november 2010 en ook daarna heeft geweigerd om mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak. De werkgever was daarom gerechtigd een loonsanctie toe te passen.

Bron : www.penoaktueeel.nl  13 nov. 2012