Loon opschorten of stopzetten tijdens ziekte

Hoewel u als werkgever in principe verplicht bent om uw werknemer bij ziekte twee jaar lang minimaal 70% van het loon te blijven doorbetalen, zijn er een aantal situaties waarbij u gerechtigd bent om over te gaan tot een zogenaamde loonsanctie, nl. het opschorten of het stopzetten van de loonbetaling aan uw werknemer.

Wat is nu het verschil tussen het opschorten en het stopzetten van de loondoorbetaling?

Loon opschorten
Op het moment dat uw werknemer zich niet houdt aan redelijke controlevoorschriften betreffende zijn verzuim, mag u zijn loon opschorten. ‘Redelijk’ betekent dat de voorschriften niet onnodig belastend mogen zijn. Het is bijv. redelijk van uw werknemer te verlangen dat hij op bepaalde tijden thuis is, de bedrijfsarts bezoekt of informatie verschaft die nodig is om te bepalen of hij andere (passende) werkzaamheden kan doen. Niet redelijk is verwachten dat de werknemer 24/7 thuisblijft of dat er dagelijks controle plaatsvindt.

‘Opschorten’ betekent dat u alsnog ál het loon betaalt op het moment dat de werknemer wel aan zijn verplichtingen voldoet. U betaalt dan als het ware met ‘terugwerkende kracht’.

Waarschuwen
Voordat u het loon opschort, moet u dit de werknemer direct schriftelijk meedelen, bij voorkeur via een aangetekende brief. U mag daar niet mee wachten tot het moment van daadwerkelijke loonbetaling. De werknemer moet namelijk de kans krijgen alsnog aan de controlevoorschriften te voldoen.

Loon stopzetten
In ernstige gevallen (genoemd in de wet) heeft uw werknemer zelfs geen recht op loon. U mag de loonbetaling dan stopzetten. De belangrijkste zijn 

  • als uw werknemer zijn herstel belemmert of vertraagt;
  • als uw werknemer, zonder goede reden, geen passend werk wil verrichten en zich daarvoor ook niet wil inspannen;
  • als uw werknemer, zonder goede reden, niet wil meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.

Op het moment dat de werknemer weer wel meewerkt aan zijn herstel en re-integratie kunt u weer overgaan tot loonbetaling. Echter over de periode dat het loon is stopgezet, is uw werknemer zijn salaris kwijt. Er is dus geen sprake van betalen ‘met terugwerkende kracht’.

Waarschuwen
Ook hier geldt dat u de werknemer direct schriftelijk moet laten weten dat u het loon gaat stopzetten. U mag niet wachten tot de daadwerkelijke loonbetaling, daar de werknemer de kans moet krijgen alsnog zijn verplichtingen na te komen.

Let goed op!
Als werkgever kunt u het loon opschorten of stopzetten, maar het is geen vrije keuze. De wet geeft namelijk duidelijk aan wanneer u het loon moet stopzetten en wanneer u het moet opschorten.

Het is van belang om de juiste loonsanctie in te zetten op het juiste moment. Als uw werknemer de verzuimvoorschriften niet naleeft, mag zijn loon worden opgeschort. Weigert uw werknemer mee te werken aan zijn re-integratie dan moet u het loon stopzetten.

Het UWV kijkt mee
Op het moment van een WIA aanvraag beoordeelt het UWV de inspanningen die u als werkgever in het kader van de re-integratie hebt verricht. Stel dat op dat moment blijkt dat uw werknemer niet heeft meegewerkt aan zijn re-integratie en u heeft zijn loon niet stopgezet. Het UWV oordeelt dan dat werkgever niet aan de re-integratieverplichtingen heeft voldaan. U heeft nl. verzuimd om een sanctiemogelijkheid te gebruiken, waardoor de re-integratie mogelijk is vertraagd. In het ergste geval kan het UWV u als werkgever een loonsanctie opleggen.

Heeft u vragen over het naleven van verzuimvoorschriften en het meewerken aan re-integratie door uw zieke werknemer? Wilt u graag overleggen over een concrete casus of wenst u advies over het wel of niet inzetten van een loonanctie? Neem dan contact op met uw casemanager.  Wij helpen u graag!

Geschreven door Dorien Cavelaars - Senior casemanager.