Herstel na ziekteverzuim en werkhervatting

Bij één derde van de werknemers die langdurig verzuimen, is de oorzaak psychisch van aard. Langdurig verzuim komt hard aan bij bedrijven in het MKB. En hoe minder werknemers, des te groter het effect. Kortere verzuimduur en minder terugval kunnen u heel wat geld besparen. Mkbasics.nl werkt daarom mee aan onderzoek dat moet uitwijzen hoe we dat kunnen bereiken.

Onderzoek

Om meer kennis te verkrijgen over het verkorten van ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten, voert Tranzo, Universiteit van Tilburg, samen met mkbasics.nl en Arbo Unie de komende twee jaren een groot onderzoek uit.

Het onderzoek spitst zich toe op twee vragen:

hoe kan de bedrijfsarts het verzuim- en re-integratieproces beter begeleiden
leiden deze verbeteringen tot snellere en duurzame werkhervatting?

In totaal 66 bedrijfsartsen van mkbasics.nl en Arbo Unie doen mee aan het onderzoek, verdeeld in een controlegroep en een interventiegroep. Deelnemers uit de interventiegroep hebben in 2011 een intensieve nascholing gevolgd over de begeleiding van werknemers met psychische klachten.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Sinds begin 2012 vraagt Mkbasics werknemers die uitvallen om deel te nemen aan het onderzoek. Zij ontvangen per post een uitnodigingsbrief en een informatiefolder. Als de werknemer zijn deelname schriftelijk bevestigt, dan ontvangt hij verspreid over één jaar vier maal een vragenlijst over o.a. zijn klachten, herstel en tevredenheid over de begeleiding door de bedrijfsarts. Ook worden zijn verzuim- en werkhervattinggegevens geregistreerd. De werknemer is niet verplicht om deel te nemen. Hij kan er zonder opgave van reden van afzien, waarna de bedrijfsarts hem zoals gebruikelijk begeleidt.

De directe leidinggevende krijgt het verzoek om eenmalig in ongeveer 15 minuten een korte vragenlijst in te vullen over het re-integratieproces en de samenwerking met de bedrijfsarts. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de deelnemende werknemer. Ook de medewerking van de leidinggevende geschiedt volledig op vrijwillige basis.

Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie. Deze commissie heeft het onderzoek getoetst op wetenschappelijke, medisch-ethische en juridische aspecten, aan de hand van de daarvoor geldende nationale en internationale wetgeving en richtlijnen.

Wat merkt u als werkgever van het onderzoek?

Nagenoeg niets. Alleen de werknemer en eventueel een directe leidinggevende vullen vragenlijsten in. Alle verzamelende gegevens worden vertrouwelijk en anoniem behandeld en na afloop van het onderzoek vernietigd. Uw bedrijfsnaam komt niet voor in de onderzoeksrapportages.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het onderzoek of de uitkomsten, dan kunt u contact opnemen met drs. Karlijn van Beurden, k.vanbeurden@uvt.nl, 013-4662702. U wordt dan na afloop van het onderzoek geïnformeerd over de resultaten.

Link naar Tranzo:
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/overtranzo/