De praktijk: grip op geld!

Casemanagement is een dynamisch vak dat in de snel veranderende wereld van sociale zekerheid een steeds belangrijkere rol gaat spelen. De vormgeving van sociale zekerheid is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Werkgevers worden met steeds zwaardere lasten geconfronteerd.

Ik adviseer onze klanten over het terug dringen van de kosten van loondoorbetaling bij ziekte maar ook over het beheersen van de premielasten ten gevolge van bijvoorbeeld door UWV betaalde WGA-uitkeringen. 

Vandaag ontving een van onze klanten een overzicht van UWV waarin melding werd gemaakt van werknemers welke in 2013 een WGA-uitkering ontvingen. Het betreft een grote werkgever en een premieloon van ruim €41.000.000,-. Berekening van de financiële consequenties van het vandaag van UWV ontvangen overzicht leverde de volgende informatie:

Door UWV werd een totaalbedrag aan WGA-uitkeringen betaald ad. €125.000,-. Dit bedrag wordt werkgever toegerekend in de Beschikking loonheffingen gedifferentieerde premiepercentage werkhervattingskas van volgend jaar. Hierdoor stijgt de premiecomponent voor WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen van 0,12% naar 0,55 % hetgeen in Euro’s voor een premieverhoging zorgt ad. €177.860,-. Op de vraag van werkgever ‘hoe het financiële risico van WGA-instroom verlaagd kan worden’ informeerde ik over onze actieve begeleiding inzake de WGA, door ons 3e spoor genoemd. 

Ik sprak af contact te zullen opnemen met de betrokken medewerkers en hen indien noodzakelijk, uit te zullen nodigen voor een consult bij één van onze in dit risico gespecialiseerde bedrijfsartsen. Door de bedrijfsarts zal de belastbaarheid van de medewerker worden beoordeeld. Dit onderzoek kan tot het volgende resultaat leiden:

  • De medewerker is zover hersteld dat werkhervatting weer mogelijk is;
  • Er is sprake van verergering van klachten waardoor medewerker recht heeft op een IVA uitkering.

Beide wijzigingen kunnen leiden tot vrijval van de arbeidsongeschiktheidslasten. Immers door de werkhervatting en de beloning hiervoor zal de WGA-uitkering niet meer nodig zijn en omdat IVA-uitkeringen voor rekening van UWV zijn en werkgevers niet worden toegerekend zal ook deze wijziging voor verlaging van de premielasten zorgen. De betreffende medewerkers zullen binnenkort worden benaderd. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat van deze actie.

Mocht u ook een vraag hebben over dit onderwerp. Mijn collega casemanagers en ik zullen u graag aan antwoorden helpen!

Geschreven door: Cisca Companjen