Beleidsregels “de zieke werknemer”

Als Arbodienst staan wij een goede registratie van verzuim & re-integratie voor. Wij bieden dan al onze klanten ook het gebruik van VerzuimSignaal aan. Dit systeem biedt u niet alleen de mogelijkheid om ziek- en herstelmeldingen door te geven, maar ook de om het werkgeversdeel van het re-integratiedossier van uw zieke medewerkers in bij te houden.

Als arbodienst zien wij het als onze taak om er alles aan te doen om werkgevers op de hoogte te houden wat wel en niet mag in relatie tot onze dienstverlening. Uit onze dagelijkse praktijk blijkt dat niet alle werkgevers zijn geïnformeerd over de aangescherpte uitvoering van regels van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de privacy. Bij deze brengen wij die regels graag nogmaals onder de aandacht.

Deze regels houden in dat gegevens dienen vastgelegd te worden zoals o.a. afspraken zonder medische termen of oorzaken te benoemen in de verslaglegging. Een werkgever mag enkel het volgende registreren op moment van ziekmelden:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres
  • de vermoedelijke duur van het verzuim
  • de lopende afspraken en werkzaamheden
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt)
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid)

Indien de ziekte langdurig dreigt te worden, is overleg met specialisten nodig. Over wat een werkgever, arbodienst, bedrijfsarts, re-integratiebedrijf of verzekeraar exact mag vast leggen verwijzen wij graag naar de bijlage. Hoofdstuk vijf van dit rapport van de autoriteit persoonsgegevens beschrijft wie, wat en wanneer mag vastleggen of delen. U kunt deze informatie tevens lezen via deze link autoriteitpersoonsgegevens.

U als werkgever bent zelf verantwoordelijk voor wat wordt vastgelegd in het verzuimsysteem VerzuimSignaal. De aanbieder van het verzuimregistratiesysteem, in ons geval wij als arbodienst, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade door het onjuist van registreren in VerzuimSignaal.

Download hier de Beleidsregels de zieke werknemer.

Mocht u vragen hebben over dit schrijven of de regel van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen met uw casemanager.