Arbodiensten respecteren medisch beroepsgeheim

Een werknemer bepaalt altijd wat met de inhoud van een medisch dossier gebeurd. De recente berichtgeving van NPCF en KNMG dat het gehele medische dossier bij een behandelaar (bijvoorbeeld huisarts, medisch specialist, psycholoog of fysiotherapeut) wordt opgevraagd, herkennen wij niet. Sterker nog: alleen gerichte informatie uit een medisch dossier is met uitdrukkelijke toestemming van de werknemer op te vragen door een bedrijfsarts bij een andere arts of andersom. Dit is altijd een gerichte vraag, waarop conform strikte richtlijnen en uitsluitend met toestemming vooraf van de werknemer een antwoord kan worden gegeven. Iedere bedrijfsarts werkzaam bij een wettelijk gecertificeerde arbodienst heeft kennis van en hanteert de geldende richtlijnen voor informatie-uitwisseling, zoals vastgesteld door de KNMG ( ‘omgaan met medische gegevens’ en ‘Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie). De toepassing van deze richtlijnen worden ook getoetst via interne en externe audits bij wettelijk gecertificeerde arbodiensten. Wij gaan graag met NPCF en KNMG in gesprek en vernemen graag gerichte klachten over niet toegestane praktijken van werknemers, zodat wij in samenspraak met onze leden, direct oplossingen kunnen realiseren.

Bedrijfsartsen hebben in sommige gevallen medische informatie nodig om zorgvuldig te kunnen adviseren over de te volgen re-integratiestappen. Dit is in het belang van de betrokken werknemers. Helaas komt het af en toe voor dat ondanks de gerichte vraagstelling en machtiging van de werknemer er geen antwoord komt van de betrokken behandelaar waardoor de re-integratie stagneert en er problemen met behoud van werk of met de WIA-beoordeling ontstaan. In het algemeen wordt de werknemer dan geadviseerd contact op te nemen met de behandelaar. Als ook daar geen reactie uit voortkomt, kan het gebeuren dat een bedrijfsarts de werknemer adviseert een kopie van zijn medisch dossier op te vragen. Dit komt slechts heel incidenteel voor. Overigens is in veel professionele richtlijnen vastgelegd dat de bedrijfsarts op bepaalde momenten geacht wordt te overleggen met behandelende artsen en therapeuten.

Alleen in situaties waarbij de medewerker ziek uit dienst gaat of een WIA uitkering aanvraagt meestal na 91 weken ziekteverzuim wordt een medisch dossierverslag WIA opgemaakt door een bedrijfsarts. Dit is een uitgebreide medische samenvatting en eventueel aanwezige correspondentie van met eerder gevraagde toestemming van de werknemer opgevraagde informatie bij een behandelaar wordt dan meegestuurd. Dit is noodzakelijk voor de beoordeling door de verzekeringsarts bij het UWV. Deze gegevens geven wij mee aan de medewerker. De medewerker geeft deze gegevens zelf aan de verzekeringsarts van het UWV voor de WIA advisering.
Geschreven door: OVAL