Actief WGA beleid - casus 2

Uit de praktijk van een van onze casemanagers…

Mkbasics.nl begeleidt voor haar klanten actief de medewerkers die in de WGA terecht komen. Onderstaand voorbeeld kwam hieruit naar boven. Het betreft een werkgever die niet wist wat nu precies te doen inzake een toegekende WGA uitkering door het UWV. 

Navraag bij UWV leverde mij de hierna genoemde informatie. Ingangsdatum uitkering 01-6-2014, arbeidsongeschiktheidspercentage 80/100% en de looptijd van de loongerelateerde uitkering is tot 13-6-2016. Hierna wordt de medewerker door UWV beoordeeld en volgt er een loonaanvulling of vervolguitkering. 

In het kader van de vervolgbegeleiding van deze medewerker adviseerde ik de hierna genoemde vervolgstappen uit te voeren:

- Uit de spreekuuradviezen van de bedrijfsarts maak ik op dat medewerker benutbare mogelijkheden heeft. Werkgever gaf mij telefonisch aan dat meneer gedeeltelijk werkt. Ik verzocht werkgever in het verzuimsysteem een gedeeltelijke herstelmelding in te voeren.

- In verband met de eventueel te verhalen kosten voor aanpassingen van de werkplek van werknemer vroeg ik werkgever of hij voor de WGA eigen risicodrager is en in dat geval mij deze informatie door te geven. 

- Ook vroeg ik werkgever of eraan gedacht is de pensioenverzekeraar om premievrijstelling te vragen in verband met blijvende invaliditeit;

- Met betrekking tot de mogelijkheid gebruik te maken van verlaging van de sociale lasten herinnerde ik werkgever aan de premiekorting. Wanneer een medewerker in dienst wordt gehouden met een WGA uitkering mogen werkgevers een bedrag ad. € 7.000,- in mindering brengen op de afdracht. 

- Ook kunnen werkgevers voor deze medewerkers een ziektewetvangnetuitkering aanvragen wanneer zij in de toekomst maar binnen vijf jaar nas ontvangst van de WGA uitkering opnieuw uitvallen.. Het ziekengeld wordt hen dan door UWV vergoed. 

Tot slot besprak ik met werkgever de mogelijkheid tot het maken van bezwaar om werknemer in aanmerking te laten komen voor een IVA uitkering. Zoals u wellicht weet worden IVA uitkeringen werkgevers financieel niet toegerekend. Daar betrokkene nog werkt zal zijn arbeidsongeschiktheid door UWV niet als duurzame ongeschiktheid aangemerkt worden. Dit maakt het maken van bezwaar onmogelijk. 

Geschreven door: Cisca Companjen