Actief WGA beleid - casus 1

Uit de praktijk van een van onze casemanagers…

Mkbasics.nl begeleidt voor haar klanten actief de medewerkers die in de WGA terecht komen. Onderstaand voorbeeld kwam hieruit naar boven. Het betreft een werkgever waarbij het duidelijk is dat zij vergaten gebruik te maken van de premiekorting, maar erger nog, zij zijn ook vergeten ziektewetvangnet aan te vragen. Ondertussen zijn ze doorgegaan met het betalen van loon terwijl medewerker ook een wia uitkering ontvangt. Medewerker geniet dus een dubbel inkomen. Zie dit maar weer eens terug te krijgen.

M.b.t. de verzuimkwestie is het zo dat betrokkene momenteel een uitkering ontvangt, bij werkgever in dienst is gebleven en is blijven werken naast deze uitkering. Werkgever informeerde mij dat hij eigen risicodrager voor de WGA is. 

Wij gaan meneer oproepen voor een consult bij een van onze 3e spoor bedrijfsartsen. Ter voorbereiding van het spreekuur stelden wij de bedrijfsarts de vraag de belastbaarheid vast te stellen. 

Werkgever is eigen risicodrager dus er is een financier voor eventueel te maken re-integratiekosten. Graag zal ik van u vernemen of er interventiemogelijkheden zijn zodat de beoogde hervatting soepel en vlot kan verlopen.

Tot slot, ik wil even wachten met het aanvragen van een herbeoordeling bij UWV tot er zicht is op de prognose van volledig herstel of wellicht sprake is van een duurzame situatie. In dat geval wil ik graag aansturen op een IVA beoordeling (voor werkgever wordt thans een ziektewet vangnetuitkering aangevraagd).

Omdat werkgever meneer in dienst hield na de toewijzing van een WGA uitkering ontstond er een recht op premiekorting op de loonheffingen en op een aanvraag van de No-risk regeling van het ziektewet-vangnet. De premiekortingsregeling mag werkgever zelf in mindering brengen op de afdracht loonheffingen. De hoogte van de premiekorting bedraagt € 7.000,-.

Werkgever dient direct, met terugwerkende kracht, een ziektewet vangnetuitkering aan te vragen bij UWV. Dit kun hij tot maximaal een jaar terug krijgen. Vanaf toekenning WGA en de hernieuwde ziekmelding dus een fors bedrag. 

Geschreven door: Cisca Companjen