70 jaar en ziek: waar moet ik rekening mee houden?

De werkgever dient, als een AOW-gerechtigde werknemer ziek is geworden, na 1 januari 2016, maximaal 13 weken het loon door te betalen (voor 01-01-2016 was dit 104 weken). Bij ziekte moet de werkgever wel proberen passende werkzaamheden aan de werknemer aan te bieden, echter het zoeken naar passend werk bij een andere werkgever is niet meer verplicht.* Gedurende deze loondoorbetalingsperiode kan de werknemer niet ontslagen worden.

Mocht het dienstverband tijdens de ziekteperiode eindigen “van rechtswege”, in verband met een tijdelijk dienstverband, dan heeft de werknemer recht op een ziektewetuitkering (maximaal 13 weken). Bij toekenning van de ziektewetuitkering, zal deze worden doorbelast door UWV aan de werkgever via de gedifferentieerde premie ZW-flex. (vanaf 1 juli 2016). Na afloop van de loondoorbetalingsverplichting van 13 weken kan de werkgever het dienstverband opzeggen. (zonder preventieve toets UWV of rechter). Er geldt dan een opzegtermijn van een maand. Werknemer komt niet meer in aanmerking voor een transitie-vergoeding.

Wat is er nog meer verandert voor werknemers die willen doorwerken na 1 januari 2016?

Soms eindigt de arbeidsovereenkomst “van rechtswege”  dit betekend dat de arbeidsovereenkomst vanzelf eindigt. Deze afspraak staat dan in de CAO of in de arbeidsovereenkomst van betrokkene. Staat in de CAO dat doorwerken na de AOW-leeftijd is toegestaan, loopt het bestaande contract gewoon door.

Bij beëindiging van rechtswege is het mogelijk om de werknemer een tijdelijk dienstverband aan te bieden. Vanaf 1 januari 2016 is de ketenbepaling voor tijdelijke contracten voor AOW-gerechtigde werknemers gewijzigd. U kunt als werkgever 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten geven in maximaal 4 jaar.  Hierin tellen mee de contracten met een ingangsdatum na de ingangsdatum van de AOW-gerechtigde leeftijd. De periodes tussen de contracten moeten minder dan 6 maanden zijn. Bij een periode van meer dan 6 maanden start een nieuwe keten.

Als werkgever moet u wel loonbelasting inhouden, maar de premies voor de Werkeloosheidswet (WW) , Ziektewet, Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO), Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Algemene Ouderdomswet (AOW) hoeft u niet meer af te dragen. Aanpassing van de arbeidsduur is mogelijk, maar de werkgever is niet verplicht dit verzoek te accepteren. Het inkomen uit werk heeft geen invloed op de AOW-uitkering van de werknemer.

Wat betreft de overige wettelijke bepalingen heeft de AOW-gerechtigde werknemer, dezelfde rechten als andere werknemers.

*Is de werknemer op 1 januari 2016 AOW-gerechtigd en voor én na die datum ziek (eventueel met een onderbreking van maximaal vier weken)? Of bereikt de werknemer voor 1 juli 2016 de AOW-leeftijd en is hij voor en na dat moment ziek (eventueel met een onderbreking van maximaal vier weken)? Dan gaat de beperking van de loondoorbetalingsplicht van de werkgever en de beperking van de duur van het opzegverbod pas in op 1 juli 2016.

Geschreven door Marielle Hermans-Vreuls (casemanager).